De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij  (SALV) adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement  over landbouw en visserij in de brede zin van het woord. De adviezen, zoals vastgesteld door de belanghebbenden vertegenwoordigd in de SALV, passen in een gedragen politieke besluitvorming. De SALV is een entiteit van het beleidsdomein Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid.

Sinds 1 januari 2016 is het secretariaat van de SALV administratief ondergebracht bij de SERV.

 

Hebben de nieuwe criteria geïntegreerd natuurbeheer een impact op agrarisch natuurbeheer?

22/09/2016

De Vlaamse Regering stemt de regelgeving voor bos en natuur op elkaar af. Als eerste werd het Natuurdecreet aangepakt. Dit ontwerpbesluit vormt een volgende stap: de uitbreiding van de criteria duurzaam bosbeheer tot criteria duurzaam natuurbeheer. SALV en Minaraad geven een gezamenlijk advies.

SALV en Minaraad vragen duidelijkheid over de functie van de criteria en hun indicatoren. In het decreet, het ontwerpbesluit en de begeleidende documenten worden verschillende termen gebruikt, wat voor onduidelijkheid zorgt. De raden vragen zich af waarvoor de criteria en indicatoren zullen worden ingezet, waartoe ze zullen dienen en hoe ze in praktijk zullen worden toegepast.

Potentiële impact op agrarisch natuurbeheer. Enkele indicatoren zijn zo geformuleerd dat ze de uitvoering van agrarisch natuurbeheer zouden kunnen beperken. De voorwaarden rond onder andere waterhuishouding en bodembewerking laten enkel een zeer extensieve landbouwuitbating toe.

Richt een werkgroep rond agrarisch natuurbeheer op. Een afweging over de inzet van instrumenten voor de realisatie van agrarisch natuurbeheer gaat veel ruimer dan de scope van dit besluit. In het kader van het soortenbeschermingsprogramma grauwe kiekendief werd aanbevolen om hierrond een werkgroep op te richten.

Verder gaan de raden in dit advies in op de mogelijkheden tot omvorming van natuurgebieden, toegankelijkheid, de verankering van het begrip ecosysteemdiensten en de relatie met de duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa.

Lees het volledige advies

Volg de SALV

op de hoogte blijven van de activiteiten van de SALV kan ook via:

linkedin  facebook   

Nieuwsbrief Nieuwsbrief

Wilt u graag onze nieuwsbrief ontvangen?
Schrijf u dan hier in !Publicaties

© SALV | Wetstraat 34-36, 1040 Brussel
info@salv.be | Tel: 02 20 90 135