jaarverslag laden
even geduld

2019 stond voor de SALV in het teken van enkele grote dossiers die grondig werden bediscussieerd en uitgewerkt en dit met succes:

 • we discussieerden tot net voor het zomerreces lang en stevig over een nieuwe strategie voor het Vlaamse landbouwbeleid en zagen het door ons benadrukte concept van verdienmodellen terugkomen in de beleidsteksten van het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering en de beleidsnota’s 2019-2024.
 • voor visserij maakten we een memorandum dat effectief bij de regeringsonderhandelingen op tafel belandde. Achteraf kregen we lof van diezelfde onderhandelaars voor het pro-actieve werk dat we hadden geleverd en werd er onderstreept dat we dat moeten blijven doen, ook al is dat niet altijd even makkelijk voor het SALV-secretariaat om dergelijk werk uit de startblokken te krijgen.
 • met de werkcommissie Klimaatadaptatie deden we aan kennisopbouw en discussieerden we over problematiek en mogelijke oplossingsrichtingen met de leden-organisaties en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen. Adaptatie is existentieel voor de landbouwsector die als een van de eerste economische sectoren de klimaatverandering duidelijk merkt. Hoe kan het ook anders, de portefeuille van een landbouwer ligt buiten.

Politiek gezien was 2019 een overgangsjaar: ministers Joke Schauvliege, Koen Van den Heuvel en Hilde Crevits volgden elkaar op. De passage in het Regeerakkoord “we benaderen land- en tuinbouwers als ondernemers die een strategische rol voor onze economie en onze maatschappij vervullen” vat het grote belang samen die onze huidige minister en deze Vlaamse Regering hechten aan de primaire sector.

Op Europees niveau zagen we de genese van een nieuwe commissie die met de aankondiging van een green deal zeer hoge ambities uitte voor het klimaat. De green deal is de nieuwe EU-groeistrategie. De groene ambities zouden ook grote veranderingen met zich mee kunnen brengen voor het EU-landbouwbeleid van de toekomst. Daarbij zou het in de EU geproduceerde voedsel de wereldwijde standaard inzake duurzaamheid moeten worden. De vraag hoe dit concreet te realiseren en te betalen en door wie moet nog beantwoord worden.

Landbouwkundig zal 2019 bijblijven als het jaar van de droogte en de zomerse hitte maar ook het jaar van de boerenprotesten in onze buurlanden. Dat dat laatste bij ons uitbleef, wijten sommigen onder meer aan het goede overlegmodel dat we in ons land kennen. Laten we hopen dat dat zo blijft. Als SALV willen we in elk geval hiertoe blijven bijdragen.

Het kleine SALV-team begeleidde in 2019 2 stagiairs:

 • bestuurskundige Dominique Maris (UGent) realiseerde een door de SALV gesmaakt stageverslag: ze gaf een gedurfd inzicht in de verhoudingen tussen de leden-organisaties in de SALV en gaf een voorzet tot het verbeteren van onze KPI
 • oceanoloog Esteban Torreblanca faciliteerde in Oostende een gesmaakte workshop over de impact van klimaatverandering op de visserij en werkt momenteel aan de opportuniteiten voor kustvisserij en aquacultuur.

Op het jaarlijkse SALV-event in Oostende brachten we land en zee samen in een unieke setting van een lokale foodmarket aan de kade nabij de gloednieuwe visveiling op de Oosteroever. We illustreerden er de meerwaarde van het zoeken naar synergieën en wezen op investeringsmogelijkheden voor zowel visserij als voor aquacultuur in de Noordzee.

De interesse in landbouw en visserij neemt ondertussen gestaag toe in de SERV en dat verheugt ons. We zorgden voor de vertoning van de film ‘Wat hebben we verdiend vandaag’ en volgden vanuit de stuurgroep met veel interesse het onderzoek bij de Stichting Innovatie & Arbeid over externe arbeidskrachten in de veehouderij.

Hendrik Vandamme
voorzitter SALV

Koen Carels
secretaris SALV

Leeswijzer

Leeswijzer

Het jaarverslag geeft op een overzichtelijke en aantrekkelijke manier de belangrijkste activiteiten weer. Via de navigatie in de balk wissel je gemakkelijk tussen de verschillende onderdelen.

nextVolgende pagina
Via de pijltjes blader je pagina per pagina naar voren of naar achteren.

Pagina overzicht
Via het pagina-icoontje blader je doorheen het hele jaarverslag van pagina naar pagina.

Home
Je kan via de thuisknop steeds terug naar het begin van het jaarverslag. De teller toont op welke pagina je je bevindt.

Pagina navigatie
Het hamburgermenu geeft de onderverdeling in werkthema's.

Jaarverslag SALV

 
 
 

Een nieuw landbouwbeleid in Europa… en Vlaanderen

Het Vlaamse landbouwbeleid krijgt in belangrijke mate invulling vanuit de vertaling van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) op Vlaams niveau. De SALV reikt de Vlaamse beleidsmakers aanbevelingen aan om het GLB adequaat te doen aansluiten op de noden, behoeften en uitdagingen die eigen zijn aan de context waarin de Vlaamse landbouw opereert. Binnen de raadswerking buigt een werkcommissie zich over dit thema.

In de kijker

16
juli

Pluralisme met duurzaamheid als leidraad

Nadat de SALV in 2018 advies verleende op de voorstellen van de Europese Commissie rond het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, heeft de adviesraad in het voorjaar 2019 de ontwerpstrategienota onder de loep genomen. Die ambtelijke nota geeft invulling aan de Vlaamse strategische vertaling van de krijtlijnen van het volgende GLB. De adviesraad sprak zich positief uit over de strategische keuze voor een waaier aan bedrijfsmodellen, zolang dit pluralisme een toets op (integrale) duurzame ontwikkeling doorstaat. De SALV vroeg echter wel om deze visie bij de strategie expliciet te verduidelijken, en formuleerde een aantal governance-aanbevelingen. Daarnaast bracht de raad ook een aantal inhoudelijke aandachtspunten bij de krachtlijnen van de ontwerpstrategie aan. Zo gaf de SALV specifieke aanbevelingen met betrekking tot innovatie en ondernemerschap, inkomensvorming, risicobeheer, zorg voor landschappen, biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen en klimaatactie.

Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu onthielden zich bij dit advies.

Zie ook: Landbouw en klimaat
Zie ook: Socio-economische kijk op landbouw

Lees het advies Een strategie voor het Vlaams landbouwbeleid 2021-2027

Landbouw en klimaat

De portefeuille van de land- en tuinbouwer ligt buiten. De klimaatverandering is voor de sector zeer tastbaar en vormt een overkoepelende uitdaging op ecologisch, sociaal, maatschappelijk en economisch niveau. Klimaatslim boeren brengt drie kernelementen samen: de uitstoot van broeikasgassen minderen, zich aanpassen aan de klimaatwijzigingen en het duurzaam verhogen van de economische opbrengst (inkomen, landbouwproductiviteit). De SALV reikt de beleidsmakers aanbevelingen aan die vertrekken vanuit de principes van klimaatslimme landbouw. Ook in 2019 heeft de SALV zijn werking rond klimaat verdergezet, onder meer via de oprichting van een werkcommissie klimaatadaptatie. De werkcommissie buigt zich over de kansen en uitdagingen voor de land- en tuinbouwsector om zich aan de wijzigende klimaatomstandigheden aan te passen. Via hoorzittingen en gedachtewisselingen met experten in het veld bouwt de werkcommissie kennis rond het thema op en verkent zij mogelijke adviesthema’s.

In de kijker

16
juli

Stimuleren, ondersteunen en versterken van klimaatslimme landbouw vanuit het GLB

De SALV verwacht van het nieuwe GLB dat het klimaatslim boeren zal stimuleren, ondersteunen en versterken om de klimaatuitdaging voor land- en tuinbouw aan te gaan en als land- en tuinbouwsector deel van de oplossing te zijn. Daarbij meent de adviesraad dat landbouwers die maatschappelijke diensten leveren daar meer aan moeten kunnen overhouden dan enkel een vergoeding voor de kosten en de gederfde inkomsten. Het inbouwen van een aantrekkelijk verdienmodel voor de land- en tuinbouwer kan de klimaatslimme bedrijfsvoering een echte stimulans bieden, aldus de SALV.

Zie ook: Vertaling van Europees landbouwbeleid in Vlaanderen

Lees het advies Een strategie voor het Vlaams landbouwbeleid 2021-2027

29
november

Beleidswenken voor een klimaatbestendige landbouwsector

De SALV vraagt bij de opmaak van het Vlaams Adaptatieplan 2021-2030 adaptatie als een hoeksteen te beschouwen van klimaatslimme landbouw, naast mitigatie en landbouwinkomensvorming. Daarbij dient bijzondere aandacht te gaan naar jonge landbouwers en landbouwondernemingen met beperkte investeringsmarge. Ook vraagt de raad om in overleg met de sector een gedegen monitorings- en evaluatiesysteem te ontwikkelen na de vaststelling van het adaptatieplan. Dit advies vloeit voort uit de werkcommissie klimaatadaptatie.

Lees het advies Beleidswenken voor een klimaatbestendige landbouwsector

Socio-economische kijk op landbouw

Het verbeteren van de inkomensvorming en van de positie van de land- en tuinbouwer in de agrovoedingsketen vormt samen met het verzekeren van de instroom van jonge landbouwers en het garanderen van de toegang tot de productiemiddelen grote sociaaleconomische uitdagingen voor de sector. De SALV brengt deze uitdagingen en mogelijke oplossingsrichtingen onder de aandacht in verschillende adviezen, waaronder zijn aanbevelingen voor de Vlaamse invulling van het GLB en de opmaak van een klimaatadaptatieplan.

In de kijker

16
juli

Een duurzaam landbouw- en voedselsysteem met veerkrachtige en aantrekkelijke landbouwverdienmodellen

Geef landbouwers een eerlijk en aantrekkelijk inkomen, voor het voedsel dat ze produceren en de maatschappelijke diensten die zij leveren. Dat is één van de noodzakelijke voorwaarden om tot duurzame bedrijfsmodellen te komen die alle pijlers van duurzaamheid in zich verenigen en die de klimaatuitdaging kunnen aangaan. Bovendien kan het uitzicht op een eerlijk en aantrekkelijk landbouwinkomen de passie voor de boerenstiel effectief doen omslaan in bedrijfsovernames, en de opstart van nieuwe bedrijven en bedrijfscontinuïteit schragen. Dat stelt de adviesraad in het kader van de Vlaamse voorbereiding van het nieuwe GLB.

Zie ook: Vertaling van Europees landbouwbeleid in Vlaanderen

Lees het advies Een strategie voor het Vlaams landbouwbeleid 2021-2027. Aanbevelingen bij de ontwerpstrategienota

29
november

Heb oog voor de bredere mondiale context bij het stimuleren van klimaatslimme landbouw

Economische kwetsbaarheden en opportuniteiten kunnen in de toekomst voortvloeien uit de wijzigende klimaatomstandigheden en uit het adaptatiebeleid in andere regio’s waarmee de Vlaamse land- en tuinbouw economisch verbonden is. Het Vlaamse adaptatiebeleid moet de land- en tuinbouwsector kansen bieden om hier proactief op in te spelen.

Daarnaast meent de SALV dat inkomensverhogende incentives klimaatslimme landbouw daadwerkelijk kunnen versnellen. De adviesraad vraagt in dat verband om partnerschappen met derde landen aan te gaan om zulke incentives in het licht van het internationaal handelsbeleid mogelijk te maken (cf. in het kader van WTO-regels rond handelsverstorende steunverlening).

Zie ook: Landbouw en klimaat
Zie ook: Vertaling van Europees landbouwbeleid in Vlaanderen

Lees het advies Beleidswenken voor een klimaatbestendige landbouwsector

Landbouw en ruimte

Land- en tuinbouw speelt zich af binnen de open ruimte. Toenemend ruimtebeslag leidt echter tot afname van die open ruimte en tot verdere versnippering van wat overblijft. Een van de kernvragen is hoe landbouwbedrijven optimaal kunnen functioneren binnen de Vlaamse multifunctionele open ruimte. Deze kernvraag vormt het uitgangspunt van waaruit de SALV aanbevelingen formuleert met betrekking tot openruimte- en infrastructuurbeleid.

In de kijker

4
november

Open ruimte vrijwaren en versterken: visie, middelen, monitoring

Het Programmadecreet 2020 voorzag onder andere in een verhoogde toekenning van middelen aan lokale besturen om de open ruimte te vrijwaren en te versterken. De SALV onderschrijft deze beslissing die in lijn ligt met eerdere aanbevelingen van de adviesraad om met bijkomende middelen de vrijwaring en het beheer van de open ruimte te ondersteunen. Voor de SALV dient evenwel de definitie van open ruimte afgestemd te worden op de invulling ervan in de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Op het terrein meent de raad dat de performantie van de maatregel in functie van duidelijke openruimtedoelstellingen gemonitord moet worden.

Zie ook: Vertaling van Europees landbouwbeleid in Vlaanderen

Lees het advies Programmadecreet 2020

29
november

SALV adviseert over complex project ‘Extra Containercapaciteit Haven van Antwerpen’

De SALV kreeg twee adviesvragen die verband houden met de realisatie van het complex project dat de uitbreiding van de containercapaciteit in de haven van Antwerpen voorbereidt. De procesaanpak van complexe projecten beoogt de realisatie van zulke projecten binnen een aanvaardbare termijn en met een zo maximaal mogelijk draagvlak te voltooien. Complexe projecten verlopen daarom via een vast stramien, waarbij telkens in de onderzoeksfase de adviesraden op gezette momenten gevraagd worden om zich over de materie te buigen. Adviesvragen rond complexe projecten bieden de mogelijkheid om strategische hoofdlijnen in praktijk onder de aandacht te brengen en te realiseren. Daarom onderschrijft de SALV de betrokkenheid die de procesaanpak van complexe projecten aan de strategische adviesraden verleent.

Geen extra containers zonder rechtszekerheid voor landbouwers

De ontwikkeling van de Antwerpse haven moet rechtszekerheid bieden aan de betrokken landbouwbedrijven. De SALV vraagt afstemming met de totale toekomstige havenontwikkeling. Een gebrek aan duidelijk perspectief hierop creëert immers een versnipperde ruimtelijke ontwikkeling waardoor de landbouwers geen rechtszekerheid hebben in het gebied. Daarnaast zijn een juiste uitvoering van noodzakelijke natuurcompensaties en correcte flankerende maatregelen onontbeerlijk.

Lees het advies Complex Project ECA Havengebied Antwerpen: voorontwerp voorkeursbesluit

Verzoen landbouw en natuur

Verwezenlijk de symbiose tussen een economisch leefbare landbouw en de effectieve realisatie van natuurdoelen. Dat vraagt de SALV in zijn advies over het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering, dat de instandhoudingsdoelstellingen in de speciale beschermingszone ‘Schorren en polders van de Beneden-Schelde’ vaststelt. De vaststelling van dit S-IHD-besluit heeft een impact op de uitwerking van het complex project Extra Containerbehandelingscapaciteit Havengebied Antwerpen. Zo bouwt dit advies verder op de eerdere aanbevelingen gemaakt rond dit complex project (Kruisverwijzing naar ‘Landbouw en ruimte’). Natuurpunt/BBL en BV OECO onthielden zich in dit advies.

Lees het advies IHD Beneden-Schelde

Landbouw en milieu

Land- en tuinbouwactiviteiten hebben onlosmakelijk een invloed om de omgeving waarin ze worden ontplooid. De sector levert ecosysteemdiensten, waaronder klimaatregulatie, regulatie van erosierisico, het behoud van de bodemvruchtbaarheid en het voorzien in groene ruimte voor buitenactiviteiten. Daarnaast kampt de land- en tuinbouw met grote uitdagingen op ecologisch vlak zoals bijdragen tot het bereiken van een goede bodem-, water- en luchtkwaliteit en tot een goede (agro)biodiversiteit. De SALV formuleert rond dit thema, vaak samen met de Minaraad en de SERV, aanbevelingen die inspelen op de vraag hoe we de milieu-, klimaat- en natuurimpact van de landbouw binnen de milieugebruiksruimte kunnen houden.

In de kijker

3
mei

SALV en Minaraad pleiten voor een consequent en fair mestbeleid

Dat mestbeleid moet volgens de adviesraden motiverend, verifieerbaar en handhaafbaar zijn en snel aangepast kunnen worden aan veranderende omstandigheden (adaptief beleid). In het kader van de totstandkoming van het 6de Mestactieprogramma (MAP6) formuleren de SALV en de Minaraad enkele aanbevelingen voor good governance. Zo heeft een consequent en fair mestbeleid volgens de raden nood aan voortdurende, goed geoliede en onderling wisselwerkende processen van administratief-technische ondersteuning, kennisopbouw, overleg en kans tot terugkoppeling via strategisch advies. Met het oog op de tussentijdse evaluatie van MAP6 medio 2020 menen de raden dat er tegen dan nog geen sluitende conclusies zullen getrokken kunnen worden over de “absolute” effectiviteit van MAP6. Dit neemt niet weg dat een evaluatie zinvol is op basis van opgedane ervaringen en vanuit een verdere verfijning van de modellering.

Lees het advies Zesde mestactieprogramma

24
mei

Een beter waterbeleid. Aanbevelingen van SALV, SERV en Minaraad

De raden vragen in het kader van het openbaar onderzoek van de Derde Waterbeleidsnota 2020-2025 onder meer om het beleid inzake waterschaarste beter te onderbouwen. Naast sterker inzetten op een daling van het primaire watergebruik en het hergebruik moet volgens de raden het wateraanbod verhoogd worden. Groenblauwe aders kunnen bijdragen aan een verbeterde structuurkwaliteit, waterkwantiteit en -kwaliteit. Hier dient volgens de raden dan ook meer op ingezet te worden. Tot slot gaan de raden in op de gewenste relatie tussen de evaluatie van MAP6, de voorbereiding van het stroomgebiedbeheerplan, de integratie met bestaand beleid en de link met de gebiedsgerichte werkingen. De evaluatie van MAP6 in 2020 mag volgens de raden niet leiden tot extra maatregelen die disproportioneel of onvoldoende kostenefficiënt zijn.

Lees het advies Derde waterbeleidsnota

13
mei

Grondwaardeverlies bij bebossing

De SALV en de Minaraad vragen bij het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over subsidiëring van grondwaardeverlies bij bebossing naar meer samenhang in het beleid om (compenserende) bebossing te realiseren. De raden menen onder meer dat het beleid moet voorzien in een evaluatie van de reeds genomen beleidsmaatregelen en een doelmatigheidstoets moet inbouwen die ertoe leidt dat de middelen daadwerkelijk zouden bijdragen aan de beleidsdoelen inzake bos en natuur.

Lees het advies Grondwaardeverlies bij bebossing

6
mei

Drinkwaterbesluit

De SALV, SERV en Minaraad vragen in het kader van de wijzigingen in het Drinkwaterbesluit onder meer om bij een dreigend drinkwatertekort een helder communicatiesysteem te ontwikkelen op maat van de diverse doelgroepen en voldoende aandacht te besteden aan gebiedsgerichte differentiatie. Verder is een goede afstemming met het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid en de werking van de droogtecommissie volgens de raden van belang. Tot slot moet het initiatiefrecht van de (politieke) verantwoordelijken gewaarborgd worden om tot gebruiksbeperkingen over te gaan.

Lees het advies Drinkwaterbesluit

Visserij

De SALV zette met zijn jaarlijkse netwerkevent de ‘V’ in zijn werking extra in de kijker tijdens de editie 2019. Het SALV-event 2019 trok naar Oostende om het potentieel van innovatieve ketens aan zee te verkennen. De dynamiek in de sector en het geloof in een duurzame toekomst voor de Vlaamse visserij uitte zich ook binnen de adviesraad in de succesvolle organisatie van enkele workshops en een reeks toekomstgerichte visserijadviezen van de SALV.

De adviezen rond visserij worden binnen de SALV door de Technische Werkcommissie Visserij (TWV) voorbereid. De TWV heeft in 2019 bijzondere aandacht geschonken aan de voorbereidingen voor de toekomstige invulling van het nieuwe Europese visserijprogramma (i.e. het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 2021-2027) in Vlaanderen. In het verkiezingsjaar 2019 bracht de TWV de prioriteiten voor de visserijsector in de periode 2019-2024 onder de aandacht van de Vlaamse en federale beleidsmakers. Tot slot gaf de TWV enkele beleidswenken aan de Vlaamse Regering mee als kompas om te navigeren naar een klimaatbestendige visserijsector.

De aanbevelingen van de TWV kwamen onder meer tot stand door de organisatie van maar liefst twee workshops, die een brede groep van stakeholders samenbrachten om ideeën uit te wisselen rond de Vlaamse visserij in een toekomstig Europees beleidskader en rond klimaatadaptie en visserij.

“De TWV-voorzitter, Emiel Brouckaert, stelt tevreden vast dat de beleidsmakers rekening hebben gehouden met de visserijadviezen van 2019.”

In de kijker

22
maart

Een visserijprogramma na 2020 met hefboomdoelstellingen

De SALV vraagt een visserijprogramma met hefboomdoelstellingen die de richting aanwijzen voor de visserijsector maar dat de sector zelf keuzes laat maken om die doelstellingen te realiseren. Die doelstellingen draaien rond: de modernisering van de vloot, instroom in de sector, de duurzaamheidserkenning ‘Visserij Verduurzaamt’ tot bij de consument brengen, samenwerking in de keten en met ontluikende sectoren, mee zijn met de ontwikkelingen binnen de visserijsector, kansen benutten die kusttoerisme en kustvisserij kunnen bieden, engagementen voor de bescherming van het mariene milieu die de rol van de visserijsector als ‘guardian of the sea’ versterken. Het huidige programma loopt eind 2020 af en een nieuw Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij is in de maak. Dit vormde een uitgelezen kans voor de TWV om strategische hoofdlijnen te formuleren voor het Vlaamse programma 2021-2027. Om dit advies voor te bereiden, nam de TWV een enquête af onder een brede groep van stakeholders en organiseerde zij op 23 januari 2019 een workshop samen met IDEA Consult, die de halfwegevaluatie van het huidige visserijprogramma verzorgde. Enquête en workshop reikten vele visies aan voor het toekomstige programma die de basis vormen van dit advies.

Lees het advies Strategische hoofdlijnen voor Vlaams visserijprogramma 2021-2027

Lees het verslag van de workshop

28
mei

Prioriteitennota Visserij 2019-2024

De SALV gaf naar aanleiding van het verkiezingsjaar zijn inspiratie mee voor de opmaak van het Vlaamse beleid inzake visserij en het federale beleid rond leefmilieu en ruimtebeheer in het Belgisch deel van de Noordzee voor de periode 2019-2024. De visserijsector gelooft in de toekomst en de raad benadrukt de sterke troeven van de sector (nl. vis als hernieuwbare hulpbron bij duurzaam beheer en een visconsumptie die in de lift zit). Een coherent en motiverend visserijbeleid dat samen met de sector inspeelt op de toekomstkansen is nodig. Zo kan de visserijsector als wezenlijk kenmerk van een Noordzeeland ook in Vlaanderen en België zijn rol blijven spelen. Deze centrale stelling werkt de SALV meer concreet uit door zijn prioriteiten onder zes grote thema’s te bundelen:

 1. nood aan een toekomstgericht beleidskader;
 2. sociaaleconomisch perspectief;
 3. ruimte;
 4. duurzaamheid;
 5. communicatie en marketing;
 6. onderzoek, beleid en praktijk

Lees de Prioriteitennota Visserij 2019-2024

21
juni

De SALV verkent innovatieve ketens aan zee. SALV-event 2020

Op 21 juni 2019 bracht de SALV zijn netwerk samen in Oostende. Als locatie koos de raad voor De Cierk en de vernieuwde vismijn. Daarmee plaatste de SALV de kracht van samenwerking en innovatie voor de Vlaamse landbouw en visserij centraal. “De TWV bouwt mee aan de toekomst van de visserij, en schenkt daarbij aandacht aan elke vorm van innovatie binnen de hele sector. Die brede belangstelling brengt ons vandaag naar twee bedrijven die elk volgens een eigen strategie en positionering in de visserijcluster zuurstof geven aan die toekomst”, aldus Emiel Brouckaert, voorzitter TWV. De Cierk beoogt dit door de consument centraal te plaatsen en hem/haar zorgvuldig geselecteerde premiumproducten uit visserij en landbouw aan te bieden. De Vlaamse Visveiling zet met moderne koelinfrastructuur ook in op verdere kwaliteitsverhoging van verse visproducten. Hendrik Vandamme, voorzitter SALV, besloot dat beide bedrijven meerwaarde creëren door producenten, handelaren en consumenten te laten samenkomen: “Net dat is in de essentie ook de meerwaarde van de SALV. Want het is door uiteenlopende organisaties samen te brengen en constructief te laten samenwerken dat de adviesraad een waardevolle bijdrage levert aan de ontwikkeling van een gedragen landbouw- en visserijbeleid.”

Lees het verslag en bekijk de foto's

13
september

Opzet Vlaamse visserijprogramma 2021-2027 afgetoetst aan SALV-aanbevelingen

De SALV toetste de ontwerpstrategie voor het toekomstige Vlaamse visserijprogramma aan zijn aanbevelingen in voornoemde adviezen: het Vlaamse visserijprogramma 2021-2027 en de Prioriteitennota Visserij 2019-2024. In de strategienota zoals voorbereid door het departement Landbouw & Visserij vindt de raad kernelementen terug zoals de drie dimensies van duurzaamheid, kennis en data, samenwerking, innovatie, instroom, diversificatie en kusthaveninfrastructuur. Algemeen vraagt de raad om de visserijdoelstelling en het visserijprogramma samen te laten komen in een adequaat en toekomstgericht Vlaams beleidskader voor visserij. Voor elke doelstelling reikt de SALV nog enkele aanbevelingen aan.

Lees het advies Ontwerpstrategie operationeel programma visserij en aquacultuur 2021-2027

12
december

Navigeren naar een klimaatbestendige visserijsector

Met het oog op het nieuwe klimaatadaptatieplan biedt de SALV de Vlaamse Regering een kompas aan met brede beleidswenken voor een gedragen adaptatiebeleid voor de visserijsector. Een betere monitoring van de relevante effecten van de klimaatverandering, afstemming en samenwerking tussen zee- en landzijde van de sector om wijzigingen in het net optimaal hun weg te laten vinden tot het bord en betrokkenheid van alle stakeholders bij de opmaak van het monitorings- en evaluatiesysteem vormen de richtsnoeren van dit kompas.

Dit advies was het resultaat van een intensief voorbereidingstraject in de schoot van de TWV. Esteban Torreblanca organiseerde in het kader van zijn VDAB-stage bij de SALV een workshop op 23 oktober 2019 rond klimaatadaptatie en visserij. Deze gedachtewisseling met een brede groep van stakeholders, gaande van TWV-leden over Vlaamse en federale beleidsmakers tot onderzoekers van ILVO en VLIZ, resulteerde niet enkel in de geformuleerde beleidswenken, maar brachten ook denkrichtingen voor toekomstige advieswerking naar de oppervlakte.

Lees het advies Navigeren naar een klimaatbestendige visserijsector

Lees het verslag van de workshop Aanpassing van de Vlaamse visserijsector aan de klimaatverandering

Performantie: input en throughput

In het voorjaar 2019 liep Dominique Maris, studente Bestuurskunde aan de UGent stage bij de SALV. Zij bestudeerde de werking van de SALV en zijn secretariaat met het oog op de verbetering van het performantiemeetsysteem van de adviesraad. Na een theoretische onderbouwing via een literatuurstudie nam Dominique Maris verschillende interviews af met vertegenwoordigers uit de ledenorganisaties van de SALV en met andere betrokkenen binnen de overheid. Dominique onderzocht daarbij de verschillen en verhoudingen tussen de organisaties binnen de SALV en hoe die factoren de visie op performantie beïnvloeden. In haar rapport formuleerde zij aanbevelingen die het performantiemeetsysteem en de SALV-werking kunnen verbeteren, zowel wat betreft de selectie als de invulling van de prestatie-indicatoren van de adviesraad. Op basis van de aangereikte inzichten herwerkte de adviesraad zijn analyse en rapportering over zijn kerncijfers (cf. infra). De SALV gaf verder erkenning aan het belang van proactieve, goed onderbouwde adviezen. Zo werd het jaarprogramma strategisch verfijnd. Dominique Maris gaf verder aan dat de SALV zich in de toekomst nader kan toeleggen op de ontwikkeling van een meer performante communicatiestrategie.

Lees de onderzoekspaper

De SALV levert als adviesraad in eerste instantie producten af in de vorm van adviezen, aangevuld door onder meer verkennende nota’s, rapporten, stageverslagen. De totstandkoming van adviezen doorloopt verschillende stadia, met elk kenmerkende indicatoren die de performantie duiden.

Input

De inputfase is de start van een adviesprocedure. Indicatoren en concepten binnen deze fase hebben betrekking tot de samenstelling van de raad en de deelname aan de adviesprocedure.


samenstelling op 31 december 2019

SALV-bureau (Dagelijks bestuur)

 • Voorzitter
  • Hendrik Vandamme, Algemeen Boerensyndicaat
 • Ondervoorzitter
  • Georges Van Keerberghen, Boerenbond
 • Secretaris
  • Koen Carels, SALV-secretariaat

Leden

 • Effectieve leden
  • Boerenbond - BB
   • Georges Van Keerberghen
   • Leen Franchois
   • Eric Van Meervenne
  • Algemeen Boerensyndicaat (ABS)
   • Hendrik Vandamme
   • Els De Cock
  • Vlaams Agrarisch Centrum VAC
   • Danny Vandebeeck
  • Koepelorganisatie voor biologische landbouw en voeding (BioForum Vlaanderen vzw)
   • Kurt Sannen
  • Groene Kring
   • Bram Van Hecke
  • KVLV-Agra
   • Lut D'Hondt
  • Vertegenwoordiging van de visserijsector (Rederscentrale cv)
   • Emiel Brouckaert
  • Rikolto
   • Gert Engelen
  • Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Natuurpunt
   • Bert Boonen
  • Fedagrim vzw
   • Gert Van Thillo
  • Belgische mengvoederfabrikanten BFA (Belgian Feed Association)
   • Liesbeth Verheyen
  • Federatie voedingsindustrie (Fevia Vlaanderen)
   • Nadia Lapage
  • Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)
   • Veerle Van Der Sypt
  • Verbond Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT)
   • Luc Vanoirbeek
  • Platform voor Landbouwonderzoek
   • Wannes Keulemans
  • Vertegenwoordiging van het Landbouwonderwijs
   • Patricia Sieuw
  • Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor de Consumenten Organisaties (BV OECO)
   • Jan Velghe
 • Plaatsvervangende leden
  • Boerenbond BB
   • Diane Schoonhoven
   • Rianne Van Tilburg
   • Guy Vandepoel
  • Algemeen Boerensyndicaat (ABS)
   • Paul Cerpentier
   • Nancy Capiau
  • Vlaams Agrarisch Centrum (VAC)
   • Koen Van den Noortgate
  • Koepelorganisatie voor biologische landbouw en voeding (BioForum Vlaanderen vzw)
   • Katleen De Coninck
  • Groene Kring
   • Aurélie Neyrinck
  • KVLV-Agra
   • Wanda Verdonck
  • Vertegenwoordiging van de visserijsector (Rederscentrale cv)
   • Zarah Bellefroid
  • Rikolto
   • Joris Aertsens
  • Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Natuurpunt
   • Laurens De Meyer
  • Phytofar vzw
   • Peter Jaeken
  • Belgische mengvoederfabrikanten BFA (Belgian Feed Association)
   • Yvan Dejaegher
  • Federatie voedingsindustrie (Fevia Vlaanderen)
   • Ann Nachtergaele
  • Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)
   • Romain Cools
  • Verbond Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT)
   • Rita Demaré
  • Platform voor Landbouwonderzoek
   • Stefaan De Smet
  • Vertegenwoordiging van het Landbouwonderwijs
   • Geert Van Bever
  • Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor de Consumenten Organisaties (BV OECO)
   • Mathilde De Becker

Secretariaat

 • Koen Carels
 • Pieter De Graef
 • Esteban Torreblanca Ramirez (stage sinds 01/05/2019)
 • Wouter Vanacker

Deelname aan de raadsvergaderingen

Throughput

Deze fase duidt op het proces van de totstandkoming van een advies.

Initiatief

De adviezen van de SALV zijn antwoorden op adviesvragen die de beleidsmakers stellen of die betrokken overheidsdiensten verzoeken. Daarnaast kan de raad ook zelf adviesinitiatief nemen en proactief op bepaalde thema’s inspelen.

De SALV adviseert geïnformeerd

De SALV-raad en het SALV-secretariaat laten zich informeren om een gedegen advisering mogelijk te maken. Daartoe worden in het kader van concrete adviesdossiers of relevante beleidsontwikkelingen regelmatig experten uitgenodigd voor een toelichting tijdens raadszittingen of werkcommissievergaderingen.

Daarnaast is kennisopbouw een belangrijk onderdeel van de secretariaatswerking, een investering die zichzelf terugverdient bij het schrijven van adviezen. De leden van het secretariaat bouwen kennis op in Brussel en te velde aan de hand van:

 • Literatuur en vaktijdschriften
 • Studiedagen en veldbezoeken
 • Het netwerk van de SALV
 • Opleidingen binnen de SERV en vanuit het netwerk van de SALV. De recente vernieuwing van het secretariaat kan de grote sprong in het aantal opleidingsuren helpen verklaren.

Gastsprekers

vergadering onderwerp spreker(s) datum
SALV Zesde actieprogramma in uitvoering van de Nitraatrichtlijn 2019-2022 (MAP6), hoorzitting VLM 24 januari
TWV Beleidsbrief LV 2019 - visserij kabinet Van den Heuvel 28 februari
SALV Toelichting ontwerpstrategie bij het GLB Strategisch Plan 2021-2027 departement Landbouw en Visserij 3 mei
SALV Toelichting bij stagerapport 'Ontwikkeling van een verbeterd performantiemeetsysteem voor de SALV' Stage bachelor 3 Bestuurskunde, Ugent 20 september
TWV Voorstelling monitoringsrapport recreatieve visserij VLIZ 24 september
Werkcommissie Klimaatadaptatie Toelichting bij het rapport monitorings- en evaluatiesysteem klimaatadaptatie departement Omgeving 1 oktober
TWV Toelichting bij de beleidsnota Landbouw en Visserij 2019-2024, luik visserij kabinet Crevits 5 december
Werkcommissie Klimaatadaptatie Toelichting bij het klimaatportaal en stand van zaken over de prognoses van de klimaatverandering in Vlaanderen VMM 9 december
Werkcommissie Klimaatadaptatie Stand van zaken over de uitvoering van het Actieplan Water departement Landbouw en Visserij 9 december
SALV Welbevinden in de landbouw KVLV-Agra en ILVO 20 december

Performantie: output

De meest tastbare output van de SALV zijn de adviezen, die de eindproducten vormen van een adviestraject en -procedure.

Indicatoren adviezen Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij 2019

 grote impact op het beleidsproces
 matige impact op het beleidsproces
 (bijna) geen impact op het beleidsproces
 (momenteel) nog geen zicht op het beleidsproces
Nummer Advies Aanvang adviesproces Datum vaststelling Voorwerp van het advies Samenwerking Dagen/Termijn Consensus
2019-01 Complex project haven van Antwerpen 07/01/2019 07/02/2019 Nota van de Vlaamse administratie   31 ja
Het advies werd behandeld tijdens een adviesvergadering en in een schriftelijke reactie. Het departement MOW gaf slechts beperkt gehoor aan sommige adviespunten. Zo kunnen natuurcompensaties in agrarisch gebied niet vermeden worden. Andere aanbevelingen werden wel gevolgd, bv. inzake het ontwerp, de onderbouwing en de vergoeding van natuurbehoudmaatregelen voor landbouwers, en inzake de nood aan geactualiseerde flankerende maatregelen.
2019-02 Strategische hoofdlijnen voor het toekomstige visserijprogramma (EFMZV 2021-2027) 23/01/2019 22/03/2019 Eigen initiatief   58 ja
De aanbevelingen uit het advies kennen een duidelijke relatie met de ontwerpstrategienota EFMZV 2021-2027 zoals voorbereid vanuit de administratie.
2019-03 6de Mestactieprogramma (MAP6) 04/04/2019 03/05/2019 Voorstel van decreet Minaraad 29 ja
Er is impact van dit advies te verwachten, zoals uit volgende passage uit het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 blijkt: "bij de evaluatie en bijsturing van het mestbeleid nemen we de governance-aanbevelingen van de adviesraden ter harte."
2019-04 Drinkwaterbesluit 15/04/2019 06/05/2019 Ontwerpbesluit voor principiële goedkeuring VR Minaraad, SERV 21 ja
In een reactie geeft de Vlaamse Regering aan de aanbevelingen deels te volgen.
2019-05 IHD Beneden-Schelde 03/05/2019 16/05/2019 Ontwerpbesluit na principiële goedkeuring VR   13 ja (weliswaar geen voltallige deelname)
Onterecht als 'niet tijdig ontvangen' vermeld in de bisnota van de Vlaamse Regering, vermits de adviestermijn tot 17 mei strekte.
2019-06 Grondwaardeverlies bij bebossing 26/03/2019 13/05/2019 Ontwerpbesluit na principiële goedkeuring VR Minaraad 48 neen
Expliciet als 'niet tijdig ontvangen' vermeld in het definitieve besluit van de Vlaamse Regering. Moeilijke discussies binnen de raadswerking van beide raden lagen hieraan ten grondslag.
2019-07 Waterbeleidsnota 07/01/2019 24/05/2019 Nota van de Vlaamse administratie Minaraad, SERV 137 ja
De impact is vooralsnog onduidelijk.
2019-08 Prioriteitennota Visserij 2019-2024 02/05/2019 28/05/2019 Eigen initiatief   25 ja
De aanbevelingen zoals geuit in de prioriteitennota werden tijdens de onderhandelingen over het regeerakkoord meegenomen. Ook nadien vormde de prioriteitennota voorwerp van parlementair debat in de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams Parlement.
2019-09 Aanbevelingen bij de ontwerpstrategienota GLB 2021-2027 02/05/2019 12/07/2019 Nota van de Vlaamse administratie   71 neen
De thematiek van duurzame verdienmodellen in de land- en tuinbouw, die centraal staat binnen dit advies, krijgt een prominente rol in het Regeerakkoord 2019-2024 en de Beleidsnota voor het Beleidsdomein Landbouw en Visserij 2019-2024.
2019-10 Aanbevelingen bij de ontwerpstrategienota OP EFMZV 2021-2027 20/05/2019 13/09/2019 Nota van de Vlaamse administratie   116 ja
De aanbevelingen zoals binnen dit advies geformuleerd, werden meegenomen bij de totstandkoming van het Regeerakkoord 2019-2024 en de Beleidsnota voor het Beleidsdomein Landbouw en Visserij 2019-2024. Zo stelt het Regeerakkoord onder meer dat "we […] zo efficiënt mogelijk gebruik [maken] van de Europese middelen via het Europees Fonds Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). De middelen moeten ingezet worden om de specificiteit van de Vlaamse visserijsector en de uitdagingen het hoofd te bieden. De focus komt daarbij te liggen op de sociaal-economische leefbaarheid van de sector."
2019-11 Programmadecreet 2020 23/10/2019 04/11/2019 Voorontwerp van decreet voor principiële goedkeuring VR   12 ja
De voornaamste aanbevelingen inzake afstemming met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en inzake monitoring werden niet meegenomen.
2019-12 Beleidswenken voor een klimaatbestendige landbouwsector (Vlaams klimaatadaptatieplan 2030) 21/11/2019 29/11/2019 Eigen initiatief   8 ja
De impact is vooralsnog onduidelijk.
2019-13 Navigeren naar een klimaatbestendige visserijsector (Vlaams klimaatadaptatieplan 2030) 29/11/2019 12/12/2019 Eigen initiatief   13 ja
De impact is vooralsnog onduidelijk.

Communicatie

De SALV communiceert via verschillende media

De adviezen van de SALV zijn publiek. Nadat de raad een advies heeft goedgekeurd, stuurt de SALV dit advies niet alleen naar de adviesvrager en naar de minister bevoegd voor landbouw en zeevisserij. De raad zorgt voor een brede verspreiding van zijn adviezen via nieuwsbrieven en sociale media. De algemene trends inzake communicatie in de samenleving zorgen daarbij voor verandering in het bereik van de communicatiekanalen. Zo zet de stijgende trend van volgers op Twitter (meer dan 650!) zich ook in 2019 door. De SALV-nieuwsbrief vindt iets minder zijn weg naar de mailbox. Niettemin krijgen ongeveer 1 000 personen info over adviezen en de werking van de SALV toegestuurd. Naast Twitter en de eigen nieuwsbrief communiceert de landbouwpers regelmatig over adviezen van de SALV.

Website: vernieuwde look & feel, Anysurfer- en GDPR-proof

Https: in mei 2019 schakelden we over van een http-website naar een https-website. Dit zorgt o.a. voor meer beveiliging en gebruikersvertrouwen en een verbeterde ranking in Google search.

Nieuwe look & feel: in de zomer van 2019 gaven we de website een modernere uitstraling met meer aandacht voor beelden, meer structuur door blokken en responsiviteit.

Anysuferproof: de website is Anysurferproof. Dit kwaliteitslabel garandeert dat onze website voor iedereen toegankelijk is, ook voor mensen met een functiebeperking. Met het behalen van het label voldoet onze website ook aan de vereisten in het kader van het Toegankelijk Web-project van de Vlaamse overheid. Eind 2019 startte een nieuwe doorlichting voor een vernieuwing van het tweejaarlijkse toegankelijkheidslabel. De definitieve toekenning is voor 2020.

GDPR-proof: de SALV hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens en houdt zich aan de wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Sinds de start van de GDPR in mei 2018, vind je een privacyverklaring en toelichting bij het cookiebeleid op de website.

Bezoekers en downloads: de SALV-website werd in 2019 in totaal 174.123 keer geraadpleegd door in totaal 127.076 externe bezoekers. Dat is goed voor in totaal 411.600 paginaweergaven.

5.934

sessies

3.693

gebruikers

14.353

paginaweergaven

Openbaarheid van bestuur

De SALV volgt de wettelijke bepalingen over de openbaarheid van bestuursdocumenten die gelden voor de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest.

Dat betekent onder meer dat de SALV aan ieder natuurlijk persoon, rechtspersoon of groepering ervan die erom verzoekt, de gevraagde bestuursdocumenten openbaar maakt door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te overhandigen. Deze verplichting geldt niet als de aanvraag betrekking heeft op bestuursdocumenten die niet af of onvolledig zijn. In praktijk worden vrijwel alle beslissingen van de SALV gepubliceerd via zijn website en worden ze dus actief openbaar gemaakt.

In 2019 ontving de SALV geen aanvragen tot openbaarmaking van bestuursdocumenten.

Klachtenbehandeling

De SALV ontving geen klachten in 2019.

Het jaarverslag geeft op een overzichtelijke en aantrekkelijke manier de belangrijkste activiteiten weer. Via de navigatie in de balk wissel je gemakkelijk tussen de verschillende onderdelen.

nextVolgende pagina
Via de pijltjes blader je pagina per pagina naar voren of naar achteren.

Pagina overzicht
Via het pagina-icoontje blader je doorheen het hele jaarverslag van pagina naar pagina.

Home
Je kan via de thuisknop steeds terug naar het begin van het jaarverslag. De teller toont op welke pagina je je bevindt.

Pagina navigatie
Het hamburgermenu geeft de onderverdeling in werkthema's.