SALV
Jaarverslag 2021

Voorwoord

2021 is samen te vatten als het jaar waarin we dachten dat COVID-19 snel voorbij zou zijn en dat we bovendien ná COVID-19 het ergste wel gehad zouden hebben.  In datzelfde jaar schreef de SALV een indrukwekkend aantal van 21 adviezen bijeen rond een breed scala aan thema's die de land-, tuinbouw en visserijsector hard bezighouden:

  • Voor de socio-economische thematiek is er bv. het advies over unfair trading practices: we zijn nog ver af van fair trade, maar we kunnen al benoemen wat unfair is in een wetgevend kader.  Ook het belang van het Mercosur-advies dat de SALV schreef op vraag van het Vlaams Parlement en er eveneens ging toelichten, kan niet onderschat worden.
  • De ruimtelijke thematiek blijft sterk spelen, van complexe projecten op het land tot verdere ruimte inname in de Noordzee. Het SALV-advies over de zeeboerderij dat in 2020 voor de nodige deining zorgde, bleef actueel onder de leden van de TWV.
  • De milieu, natuur- en klimaatthematieken worden sterk vanuit een Europees langetermijnkader aangestuurd en daaraan wordt de Vlaamse Regering geregeld herinnerd.  We gaven adviezen over fit for 55,  het luchtbeleidsplan, de stroomgebiedbeheerplannen, bufferstroken langs waterlopen, enz.
  • De thematiek van maatschappelijke gedragenheid wint aan belang sinds corona, met een groeiende interesse in lokale voedselproductie en kwaliteit van bij ons.  De SALV draagt hiertoe bij met initiatieven over de Vlaamse voedselstrategie maar ook met eerdere adviezen rond bv. de korte keten.
  • Tot slot is er de thematiek van crisis en omgaan met veranderingen waarover de SALV al herhaaldelijk schreef dat het huidige beleidsinstrumentarium te beperkt is.  Beleidsmakers waren ondertussen begonnen met zich voor te bereiden op wat ze kenden, nog een(zelfde) pandemie, en toen kwam 2022 …

In 2022 wil de SALV de vijf bovenstaande thematieken of SALV-uitdagingen meer in hun  samenhang aanpakken door ze te beantwoorden in de vorm van kansen voor de toekomst.  Hiertoe organiseren we toekomstdialogen, workshops en werkcommissievergaderingen. We betrekken daartoe externe expertise van buiten de landbouwwereld: economen, architecten, crisismanagers … En dat proberen we uit te rollen te midden van de vele adviesvragen vanuit de Vlaamse Regering aan de SALV zoals het Europees landbouwbeleid en het Vlaams strategisch plan 2023-2027, het Europees visserijbeleid en het Vlaamse visserijprogramma 2021-2027, het mestactieprogramma, het PAS-dossier, de opmaak van de Vlaamse voedselstrategie, de voorbereidingen voor het EU-voorzitterschap…

Het te kleine team van het SALV-secretariaat laat zich daarom geregeld kortstondig bijstaan door stagairs vanuit VDAB (hoogopgeleide anderstaligen) of de onderwijsinstellingen (studentenstages). Hun inhoudelijke kennisopbouw en bijdrage tot de SALV-adviezen kan niet onderschat worden. Dank in het bijzonder aan onze recentste stagiair Beray Cayli met haar werk rond nutriëntenrecuperatie.

Tot slot hielden we ons jaarlijkse ontmoetings- en netwerkmoment omwille van COVID-19 uitzonderlijk in september 2021. Het event vond plaats in het prachtige kader van de fruitstreek rond Sint-Truiden. We hopen op 24 juni 2022 ons netwerk opnieuw te mogen samenbrengen. Voor deze nieuwe editie van het SALV-event zijn we een ganse dag te gast in Leuven. In de voormiddag brengen we bedrijfsbezoeken in het kader van de Leuvense voedselstrategie. In de namiddag zijn we te gast in de mooie setting van Abdij van het Park voor het academisch gedeelte.  U bent nu al van harte uitgenodigd.

Hendrik Vandamme, voorzitter SALV

Koen Carels, secretaris SALV