SALV
Jaarverslag 2022

Voorwoord

2022 was een jaar van spanning en crisis: vanop hoog, geopolitiek niveau, met het losbarsten van een nieuwe oorlog in Europa, tot op het niveau van erf en veld van menig Vlaamse boer en tuinder, als gevolg van diverse Vlaamse en Europese beleidsontwikkelingen. In deze context gaf de SALV met 23 adviezen verder invulling aan zijn decretale opdracht: vanuit het perspectief van de belanghebbenden aanbevelingen over landbouw en visserij in brede zin overmaken aan beleidsmakers. Waar de beleidsontwikkeling dit mogelijk maakte, kon de SALV vaststellen dat heel wat adviezen bovendien een gunstige impact genereerden op de verdere besluitvorming (zie impacttabel verderop).

Wat de uiteenlopende milieu-uitdagingen betreft, maakte de adviesraad de standpunten van de belanghebbenden aan de beleidsmakers over. Met betrekking tot het stikstofakkoord (PAS) onderlijnde de SALV het gebrek aan adequate socio-economische instrumenten in functie van het landbouwinkomen en op de afwezigheid van rechtszekerheid en visie op de toekomst van land- en tuinbouw als strategische sector in Vlaanderen.

Nochtans is een toekomstvisie voor de Vlaamse land- en tuinbouwsector meer dan ooit nodig. De toekomst van onze land- en tuinbouwsector staat meer dan ooit onder druk. Een positieve, duurzame toekomst vormt nochtans de beste waarborg voor de nabije productie van voldoende kwaliteitsvol voedsel en andere producten, conform de maatschappelijke normen en waarden die we zelf stellen. Gelet op dat sectoraal én breder maatschappelijk belang bracht de SALV in 2022 een visienota uit om kansen aan te reiken ten overstaan van de vijf grote SALV-uitdagingen voor de land- en tuinbouwsector in Vlaanderen.

De beleidsmakers moeten met die aanbevelingen aan de slag, niet alleen in Vlaanderen en België maar ook op Europees niveau. De SALV wees in 2022 proactief een aantal prioriteiten en aandachtspunten aan in functie van het Europees Voorzitterschap van België in 2024.

In 2023 wil de SALV zowel op eigen initiatief als op basis van adviesvragen verder bouwen aan oplossingen en kansen ten opzichte van de vijf SALV-uitdagingen. Opnieuw zullen we daartoe toekomstdialogen, workshops en werkcommissievergaderingen organiseren:

  • de werkcommissie Landbouw en Economie onderzoekt kansrijke instrumenten en invalshoeken om de inkomensproblematiek in de landbouwsector het hoofd te bieden (verdienmodellen). Met een werking rond eerlijke prijzen wil de SALV bijdragen aan de realisatie van de Vlaamse Voedselstrategie en bijhorende deals.
  • de werkcommissie Klimaatadaptatie focust zich op de ontwikkeling van klimaatslimme landbouw (KSL). De aanpassing aan de klimaatverandering, een voldongen gegeven, is voor de sector van existentieel belang.
  • de SALV zal ook werken rond het behoud van onze vruchtbare bodems, zowel op agronomisch vlak als vanuit het perspectief van ruimtelijke ordening.

Opnieuw dient het te kleine team van het SALV-secretariaat zich te laten bijstaan door stagairs vanuit VDAB (hoogopgeleide anderstaligen) en onderwijsinstellingen (studentenstages). Afgelopen jaar leverde stagiair Lies Vanthournout waardevol werk rond verdienmodellen in het kader van koolstoflandbouw, dat tot in het Vlaams parlement werd opgemerkt.

De adviesraad kon in 2022 bogen op een vruchtbare wisselwerking met Vlaamse, federale én Europese onderzoeksinstellingen, en met experten uit verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. De SALV blijft ook inzetten op samenwerking met andere adviesraden, opdat alle spelers uit de Vlaamse agrovoedingsketen hun stem kunnen laten horen in het debat.

De Technische Werkcommissie Visserij bracht in 2022 maar liefst zeven adviezen uit. Naast een uitgebreid advies over het Vlaams luik van het Europese Visserijprogramma 2023-2027 (EFMZVA) bekrachtigde de SALV adviezen die ingingen op de problematiek van ruimte voor visserij op zee, handhaving, enz. Dit jaar zal de TWV de beleidsmakers blijven wijzen op de noden en behoeften van de belanghebbenden uit de visserijsector.

Op 26 juni 2023 brengen we ons netwerk opnieuw samen. Voor deze editie van het SALV-event strijken we een ganse dag neer in de provincie Antwerpen. In de voormiddag brengen we bedrijfsbezoeken in het kader van de problematiek van ruimtelijke herontwikkeling en toegang tot grond. In de namiddag zijn we te gast op de landbouwschool in Geel (KOGEKA), waar de toekomst van onze landbouw en voeding vol hoop opgroeit. U bent van harte uitgenodigd.

Hendrik Vandamme, voorzitter SALV
Lode Ceyssens, ondervoorzitter SALV
team SALV-secretariaat
Koen Carels
Wouter Vanacker
Pieter De Graef