SALV
Jaarverslag 2023

Voorwoord

De SALV schreef vorig jaar maar liefst 22 adviezen waarvan er heel wat impact hadden op de verdere besluitvorming. Dat blijkt uit het jaarverslag 2023.

Zo wees de SALV op de nood aan een actiever socio-economisch landbouwbeleid om de uitdagingen rond faire prijsvorming en aantrekkelijk inkomen voor land- en tuinbouwers te kunnen realiseren. Het advies omvat maar liefst 19 aanbevelingen waarmee de diverse overheidsniveaus de komende jaren concreet mee aan de slag kunnen.

Ook de klimaatuitdaging blijft ook voor de SALV een belangrijk strategisch thema. Zo gaf de SALV een proactief advies voor het toekomstige actieprogramma Landbouw bij het Vlaams Klimaatadaptatieplan 2030. Diverse aanbevelingen uit dit advies vragen actie van verschillende beleidsdomeinen (zoals Omgeving) en overheden. De adviesraad breekt verder een lans voor een onderbouwde uitbreiding van agro-ecologische praktijken maar ook voor precisielandbouw. Een voedselsysteembenadering is tot slot essentieel: klimaatslimme landbouw is een zaak van de verschillende ketenschakels én van de consument.

De Technische Werkcommissie Visserij (TWV) bracht 2 adviezen uit. Vanuit de problemen die de visserijketen ervaart om ruimte om te vissen te waarborgen, herhaalde de adviesraad zijn pleidooi voor een visserij-inclusieve ruimtelijke planning op zee.

De SALV onderhield In 2023 geregeld contacten met Vlaamse, federale én Europese onderzoeksinstellingen, en met experten uit verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. In 2023 werd voor het eerst ook buiten de landsgrenzen gekeken en betrok de SALV experten uit Nederland (wetgeving oneerlijke handelspraktijken) en Frankrijk (Franse wetten EGAlim voor faire prijzen voor land- en tuinbouwers). De TWV haalde de banden aan met de Europese Commissie door een gedachtewisseling te organiseren over de gemeenschappelijke marktordening bij het EU-visserijbeleid. Daarnaast hielp de organisatie van een werkbezoek aan de Vlaamse visveiling en het nieuwe vissersvaartuig Z.39 – Sophie een brug te slaan tussen de visserijpraktijk en de voorbereiding van het Europees voorzitterschap voor het luik visserij.

In 2023 vond en kreeg de SALV tijdelijk versterking van stagairs vanuit VDAB (hoogopgeleide anderstaligen) en onderwijsinstellingen (studentenstages). Zo resulteerde het stagewerk van Anicet Djiemon in bruikbare tips voor het uitrollen van het bodempaspoort in Vlaanderen. Theo Brackx bracht een overzicht van ketenbrede initiatieven die de positie in de keten en de inkomensvorming van land- en tuinbouwers kunnen verbeteren.

Geregeld herhaalde de SALV dat een structurele versterking van het secretariaat aan de orde is om de grote uitdagingen waar de land- en tuinbouw voor staat met gedegen advieswerk blijvend het hoofd te kunnen bieden.

Tot slot bracht de SALV op 26 juni 2023 zijn netwerk samen in Geel. Minister Brouns bracht tijdens het academisch gedeelte voor een volle zaal de synthese: 'Landbouwgrond mag niet als restruimte worden beschouwd en moet maximaal ten dienste staan van voedselproductie. Ontwikkelingen in het buitengebied mogen niet ten koste gaan van de ontwikkelingsmogelijkheden van landbouw. We moeten durven nadenken over beperkingen aan het gebruik van gronden'.

Dit jaar brengt de SALV zijn netwerk samen op 13 september. Het SALV-event 2024 zal in de regio rond Gent de aandacht vestigen op het potentieel van veredeling om de duurzame ontwikkeling van de land- en tuinbouwsector te ondersteunen. Ook in 2024 blijft de SALV zich inzetten om aanbevelingen te formuleren voor het beleid rond landbouw, visserij en voeding met het oog op duurzaamheid in al zijn facetten.

Hendrik Vandamme, voorzitter SALV
Loes Lysens, ondervoorzitter SALV
team SALV-secretariaat
Koen Carels
Pieter De Graef
Wouter Vanacker