Advies Klimaatadaptatieplan 2030

advies op eigen initiatief

Het definitieve Klimaatadaptatieplan 2030 vereist een betere strategische onderbouwing, een ruimere doelmatigheid en zo een verbreding van de inhoudelijke scope. De verschillende resultaatgebieden van duurzame ontwikkeling moeten daarbij het uitgangspunt vormen van een veelsporig én effectief beleid. Dat stelt de SALV in een tweeledig unaniem advies op eigen initiatief. Daarin onderstreept de adviesraad het belang van een betere betrokkenheid van belanghebbenden in de ontwikkeling van het klimaatadaptatiebeleid. De bredere benadering van klimaatadaptatie als beleidsthema impliceert onder andere een meer diepgaande uitwerking van de socio-economische dimensie van klimaataanpassing, ook in het onderliggende Actieprogramma Klimaatslimme Landbouw. De SALV pleit daarom voor een risicoanalyse en beleidsscan op niveau van afzonderlijke verdienmodellen, subsectoren en specifieke doelgroepen zoals jonge landbouwers. De toetsing laat toe beperkingen op het vlak van capaciteit, middelen en ondersteuning op te sporen en met termijnvisie weg te werken.

Het eerste luik van het advies behandelt de algemene bestuurlijke aanpak. Met het tweede adviesluik biedt de SALV het Departement Landbouw en Visserij proactief krijtlijnen en handvaten voor het te ontwikkelen actieprogramma Klimaatslimme Landbouw. Diverse aanbevelingen vragen ook actie bij andere beleidsdomeinen (zoals Omgeving) en overheden. De adviesraad breekt een lans voor de onderbouwde uitbreiding van agro-ecologische praktijken maar ook voor precisielandbouw. Een voedselsysteembenadering is essentieel: klimaatslimme landbouw is een zaak van de verschillende ketenschakels en van de consument. De SALV gaat dieper in op verschillende thema’s die vanuit het perspectief van klimaataanpassing relevant zijn.

Contact