De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij(SALV)adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over landbouw en visserij in de brede zin van het woord. De adviezen, zoals vastgesteld door de belanghebbenden vertegenwoordigd in de SALV, passen in een gedragen politieke besluitvorming.

De SALV heeft een belangrijke rol in het interactief beleid van de Vlaamse overheid. Naast de rechtstreekse publieksparticipatie door individuele burgers en de inbreng van verenigingen en burgerbewegingen, zorgen strategische adviesraden voor een structurele en gestructureerde betrokkenheid van representatieve middenveldorganisaties, onafhankelijke deskundigen en lokale overheden (Bestuursdecreet 7/12/2018 MvT, p198).

Hoe gaat een strategische adviesraad zoals de SALV te werk?
In de context van het primaat van de politiek hebben strategische adviesraden maar zin als ze een grote mate aan inhoudelijke onafhankelijkheid hebben. 'Onafhankelijkheid' betekent dan dat een strategische adviesraad geen uitvoering geeft aan, versterking biedt aan of obstructie pleegt tegen de politieke agenda van de beleidsverantwoordelijke maar er wel op inspeelt. Een strategische adviesraad is niet per definitie voor of tegen de beleidslijn. Onafhankelijkheid staat dus voor afstandelijkheid of onbevooroordeeldheid (Kaderdecreet strategische adviesraden 6/3/2003 MvT, p10).