Wetgeving

Bestuursdecreet van 07/12/2018

Oprichtingsdecreet SALV:  Decreet houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

Inwerkingstredingsbesluit SALV: Besluit van de Vlaamse Regering tot inwerkingtreding van het decreet van 6 juli 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij en tot regeling van de samenstelling van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

SERV-decreet (administratieve inbedding van de SALV in de SERV): Decreet inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.

Lees het huishoudelijk reglement