Voorbereiding van adviezen en nota’s via werkcommissies

Wanneer de adviesdossiers op de SALV-raad ter goedkeuring worden voorgelegd, hebben zij reeds een hele weg afgelegd. De voorbereiding van deze adviezen, en van andere producten van de SALV (kennisnota’s, verkennende nota’s,…) vinden plaats binnen aparte werkcommissies. Daarin worden de standpunten van de belanghebbenden kenbaar gemaakt, waarna de synthese tot een (advies)tekst vorm krijgt. De actieve bijdrage van de raadsleden – of hun afgevaardigden – in deze werkcommissies vormt de kiem tot een goed onderbouwd advies. Naast permanente werkcommissies zijn er ook ad hoc-werkcommissies. Ad hoc-werkcommissies worden opgericht naar aanleiding van specifieke, concrete adviesdossiers.

Permanente werkcommissies

Verdienmodellen

De SALV heeft op eigen initiatief een werkcommissie samengesteld rond de thematiek van ‘verdienmodellen in land- en tuinbouw’. Deze werkcommissie maakte reeds een niet-bindend reflectiekader voor verdienmodellen op rond structuren en bedrijfsoriëntaties. De aandacht voor de korte keten tijdens de zomer van 2020 gaf aanleiding voor de totstandkoming van een advies met een aantal visies en aanbevelingen ter zake.

Voedselbeleid

In de Beleidsnota Landbouw en Visserij 2019-2024 geeft Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, aan om vorm te geven aan een Vlaams voedselbeleid. In de werkcommissie voedselbeleid volgen de belanghebbenden in de SALV de beleidsontwikkelingen op en geven ze vorm aan beleidsadviezen ter ondersteuning ervan. Op 26 juni 2020 keurde de adviesraad het advies “Hapklare inzichten voor een Vlaams voedselbeleid” goed.

Klimaatadaptatie

De wijzigende weersomstandigheden in het kader van de klimaatverandering biedt zowel uitdagingen als kansen voor de Vlaamse land- en tuinbouwsector. De werkcommissie klimaatadaptatie heeft als doel deze kansen en uitdagingen in kaart te brengen in functie van toekomstige advisering. De SALV keurde op 29 november 2019 het advies “Beleidswenken voor een klimaatbestendige landbouw” goed. Stakeholders van de visserijsector, experten en andere geïnteresseerden wisselden tijdens de workshop “Aanpassing van de Vlaamse visserijsector aan de klimaatverandering” van gedachten over de haalbaarheid en wenselijkheid van adaptatierichtingen en toepasselijke maatregelen voor de visserijsector om aan de uitdagingen van de klimaatverandering tegemoet te komen. De SALV verleende nadien zijn goedkeuring aan een advies “Navigeren naar een klimaatbestendige visserijsector”. Ook het advies “Rampenschade” van 26 juni 2020 bevat strategische beleidsaanbevelingen ter zake.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid post 2021 (GLB)

Het Europese landbouwbeleid oefent een grote invloed uit op de invulling en de financiering van het regionale landbouwbeleid. De werkcommissie GLB volgt de Europese beleidsontwikkelingen op en geeft vorm aan standpunten bij de Vlaamse invulling van het GLB. In zijn advies van 16 juli 2019 oordeelde de SALV over de nota ‘Ontwerpstrategie Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2021-2027’. Hierin vestigde de SALV de aandacht op verdienmodellen en legde de klemtoon op een eerlijk en aantrekkelijk inkomen voor de producten en diensten die de landbouwer levert. In een eerder advies eiste de SALV samen met de Minaraad een ambitieuzer GLB dat betere resultaten op het vlak van landbouwinkomensvorming en milieuprestaties kan afleveren.

Technische Werkcommissie Visserij (TWV)

De Technische Werkcommissie Visserij omvat de belanghebbenden van de visserijsector. Ze bereidt niet alleen de adviezen van de SALV voor die specifiek betrekking hebben op de visserij, maar werkt indien van toepassing ook samen met de belanghebbenden van de land- en tuinbouwsector in het kader van gezamenlijke dossiers. Recent bracht de SALV advies uit over de contouren die de relance van de visserijsector in relatie tot de coronapandemie dienen vorm te geven. Daarnaast boog de TWV zich over de vooropgestelde inrichting van Zeeboerderij Westdiep voor de kust van Nieuwpoort. Eerder dit jaar expliciteerden de belanghebbenden van de visserij hun aanbevelingen met betrekking tot de brexit.