Advies rampenschade

advies op vraag
Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management
Jan Jambon

De SALV wijst op de noodzaak van een slim ontworpen en goed functionerend rampenfonds als belangrijk risicobeheersinstrument binnen een robuust adaptatiebeleid.

Het advies kwam tot stand in het kader van de opmaak van een nieuw uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering. Dat moet de erkenningscriteria voor natuurrampen verstrengen en objectiveren. De SALV beschouwt de vooropgestelde wijziging als een essentiƫle stap in de realisatie van een nieuw palet aan risicobeheersinstrumenten. Het geeft op een aanvaardbare wijze invulling aan de verantwoordelijkheden van verschillende private en publieke actoren. De socio-economische onderbouwing van de vooropgestelde verandering van de regelgeving vindt de SALV echter onvoldoende.

In lijn met een eerder advies vraagt de SALV meer duidelijkheid inzake de onderbouwing en de effectiviteit van het ganse adaptatiebeleid door middel van een sterk Vlaams Klimaatadaptatieplan en bijhorend monitoringssysteem.

De SALV vraagt een passend adaptatiebeleid, waarbij de overheid de land- en tuinbouwers ondersteunt bij de omslag naar een bedrijfsvoering die de disruptieve effecten van de klimaatverandering maximaal opvangt. De onderliggende maatregelen dienen daarbij correct in te haken op zowel de aanpassingscapaciteit van de sector als de actuele en voorspelde snelheid en intensiteit van de klimaatverandering.

Naast algemene aanbevelingen reikt de SALV in het advies ook specifieke aanbevelingen aan. Zo vraagt de adviesraad om de landbouwkundige expertise in elke fase van de procedure van de schadeboordeling te waarborgen en om te onderzoeken of ook zonnebrand als natuurramp kan worden erkend.

Contact