Advies geven over landbouw en platteland is één van de kerntaken van Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij. Onder landbouw verstaat de SALV alle economische activiteiten waarbij planten en dieren worden geproduceerd voor menselijk gebruik. Tuinbouw, veeteelt, akkerbouw, aquacultuur en glastuinbouw maken dus allemaal deel uit van de landbouw.

    Het overgrote deel van de landbouw speelt zich af op het platteland. Landbouw en platteland zijn bijgevolg onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar de SALV geeft ook adviezen over het plattelandsbeleid zelf: financiering van plattelandsgemeenten, dorpenbeleid, plattelandsprojecten, etc.