Advies naar een structurele beleidswerking welbevinden in de primaire sectoren

advies op eigen initiatief

Welbevinden in de landbouwsector blijft een aandachtspunt. Zo tonen een recente enquête binnen de sector van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij en een bredere werkbaarheidsmeting van de SERV/Stichting Innovatie & Arbeid duidelijk aan. De SALV pleit voor een structurelere beleidswerking rond welbevinden in de primaire sectoren die eerst en vooral de achterliggende redenen van de problematiek aanpakt. Daarvoor is er een duidelijke toekomstvisie voor de Vlaamse land- en tuinbouwsector nodig. De Visienota van de SALV kan hiervoor een strategisch richtsnoer vormen.

Zo vraagt de adviesraad om (nieuwe) beleidskaders te onderwerpen aan een weerbaarheidstoets op sectorniveau en een welzijnstoets op niveau van het persoonlijk welbevinden. In aanvulling op acties en initiatieven rond weerbaarheids- en veerkrachtopbouw, is een actiever en breder socio-economisch beleid nodig om inherente kwetsbaarheden van de land- en tuinbouwsector te verhelpen en om een faire prijsvorming te realiseren. Ondanks inspanningen op vlak van weerbaarheid en veerkracht ontsnappen zulke kwetsbaarheden immers aan het indijkvermogen van de individuele land- en tuinbouwer (denk aan internationale prijsvorming en de spelregels van het handelsbeleid, onevenwichtige marktrelaties doorheen de agrovoedingsketen).

Verder formuleert de SALV aanbevelingen rond innovatie, begeleiding, onderwijs en vorming in relatie tot welbevinden. Er is volgens de adviesraad ook meer aandacht nodig voor het welbevinden in de visserijsector en bij werknemers in de primaire sectoren. De adviesraad vraagt ook om de bestaande Vlaamse en federale initiatieven en acties rond monitoring en de eigenlijke ondersteuning van persoonlijk welbevinden in de land- en tuinbouwsector beter op elkaar af te stemmen. Tot slot stuurt de SALV aan op financiële waarborgen die de continuïteit van de beleidswerking rond welbevinden garanderen. Natuurpunt/BBL onthouden zich bij dit advies.

Contact