Jaarverslag SALV 2023

Ontdek de inhoudelijke krijtlijnen en de impact van de advieswerking van de SALV in zijn jaarverslag 2023. 22 adviezen leverde de SALV het voorbije jaar af aan de beleidsmakers. Deze adviezen willen bijdragen tot een onderbouwde en gedragen besluitvorming en laten zich in veel gevallen opmerken bij de beleidsbeslissingen.

De adviesraad wees onder meer op de nood aan een actiever en breder socio-economisch landbouwbeleid om de uitdagingen rond faire prijsvorming en aantrekkelijk inkomen voor land- en tuinbouwers te kunnen realiseren. Zulk beleid is noodzakelijk voor de verdere verduurzaming van voedselproductie en voor elk landbouwverdienmodel. Ook de klimaatuitdaging blijft op de radar van de SALV als een belangrijk strategisch thema. Een proactief advies voor het actieprogramma landbouw bij het Vlaams Klimaatadaptatieplan 2030 breekt onder meer een lans voor een onderbouwde uitbreiding van agro-ecologische praktijken maar ook voor precisielandbouw. De Technische Werkcommissie Visserij herhaalde in 2 adviezen zijn pleidooi voor een visserij-inclusieve ruimtelijke planning op zee.

Ook in 2023 adviseerde de SALV geïnformeerd. De adviesraad onderhield contacten met Vlaamse, federale én Europese onderzoeksinstellingen, en met experten uit verschillende beleidsdomeinen uit binnen- en buitenland. Stagiairs vanuit de VDAB (hoogopgeleide anderstaligen) en onderwijsinstellingen (studentenstages) versterkten de secretariaatswerking.

Het SALV-netwerkevent is een jaarlijkse vaste waarde. In 2023 vestigde de adviesraad de aandacht op het belang van toegang tot grond. ‘Landbouwgrond mag niet als restruimte worden beschouwd’, vatte minister van landbouw Jo Brouns samen. Dit jaar brengt de SALV zijn netwerk samen op 13 september. Het SALV-event 2024 zal in de regio Gent de aandacht vestigen op het potentieel van veredeling om de duurzame ontwikkeling van de land- en tuinbouwsector te ondersteunen. Ook in 2024 blijft de SALV zich inzetten om aanbevelingen te formuleren voor het beleid rond landbouw, visserij en voeding met het oog op duurzaamheid in al zijn facetten.

Contact