Briefadvies contouren van relance Vlaamse visserijsector

advies op eigen initiatief

De strategische verankering van de visserijsector in Vlaanderen. moet volgens de SALV de rode draad vormen in het relanceplan voor de visserij. De Vlaamse visserijsector zet sterk in op vernieuwing en verduurzaming. Die ingeslagen weg mag volgens de SALV niet door Covid-19 teniet gedaan worden.

Ook in de visserijsector hebben de Covid-19-crisis en de crisismaatregelen zeer plots een zware impact laten gelden. De SALV biedt aan de Vlaamse en federale beleidsmakers enkele contouren van relance aan voor de Vlaamse visserijsector. Daarbij apprecieert de SALV de opgezette initiatieven in het kader van het crisismanagement, maar ontwaart de raad ook enkele leereffecten voor toekomstig crisisbeheer. Zo is er nood aan een adequate afstemming en infodoorstroming doorheen de hele keten wanneer crisis(steun)maatregelen worden genomen. Ook vraagt de raad om de mogelijkheden te onderzoeken om specifieke middelen voor crisissteun te reserveren. Tot slot zouden middelen uit het EU-herstelfonds ook aangewend moeten kunnen worden om een duurzame relance van de Vlaamse visserijsector mogelijk te maken.

De visserijsector wil betrokken worden bij het bepalen van de visserijrelance. Hiervoor wil de Technische Werkcommissie Visserij van de SALV als klankbord optreden.

Contact