Advies de korte keten

advies op eigen initiatief
Vormen, kansen en uitdagingen

De recente aandacht voor de korte keten was de aanleiding voor de SALV om enkele visies en aanbevelingen te formuleren. Voor de adviesraad vertrekt de korte keten vanuit de land- of tuinbouwer zelf. Dat de boer grotendeels zijn prijs zelf kan bepalen en een groter deel van de marge naar het eigen bedrijf kan halen, zijn de wezenlijke kenmerken van de korte keten. Dit maakt ook dat de korte keten kan bijdragen aan de veerkracht en financiële draagkracht van een land- of tuinbouwbedrijf. Door de rechtstreekse band tussen producent en consument kan de korte keten ook de voedselgeletterdheid bij de consument stimuleren.

De korte keten heeft volgens de raad nood aan een coherent beleid dat afgestemd is tussen alle overheidsniveaus en beleidsdomeinen. Een duidelijk platform moet het overleg binnen de korte keten beter faciliteren. Verder vraagt de SALV een meer en diepgaander onderwijs- en adviesaanbod en wijst de raad op de nood aan sectorbrede en bedrijfseconomische gegevens over de korte keten.

Innovaties die kansrijk zijn voor de korte keten moeten gestimuleerd worden. Daarbij denkt de raad onder meer aan initiatieven die korteketenprincipes in een Business-to-Business-context (B2B) weten toe te passen, al is daarvoor een goede afstemming met bestaande producentenorganisaties nodig.
 
De tegenhanger van de korteketenboer voor de visserij is de kustvisser. De SALV vraagt om ook de opportuniteiten voor korte keten binnen de professionele kustvisserij te stimuleren.

Een brede waaier aan land- en tuinbouwbedrijven kan een kleiner of groter aandeel van hun afzet via de korte keten realiseren (zie ook SALV-reflectiekader rond structuren en bedrijfsoriëntaties in de land- en tuinbouw). Tegelijk erkent de raad dat de korte keten niet voor elke boer is weggelegd. Niet elke locatie of elke deelsector binnen de land- of tuinbouw leent zich even goed tot korteketenverkoop. Niet elke boer kan of wil er vanuit de eigen bedrijfssituatie mee aan de slag gaan.

Natuurpunt/Bond Beter Leefmilieu onthouden zich bij dit advies.

Contact