Advies asbestafbouwbeleid

advies op vraag
Vlaams minister van Omgeving Natuur en Landbouw
Joke Schauvliege
Voorontwerp decreet tot wijziging diverse bepalingen van titel X van het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid & decreet 23.12.2011 betreffend duurzaam beheer materiaalkringlopen en afvalstoffen (asbestafbouwbeleid)

De SALV, de Minaraad en de SERV verwelkomen in een gezamenlijk advies het beleidsinitiatief ‘Vlaanderen asbestveilig in 2040’. Zij vragen om rekening te houden met specifieke bezorgdheden van onder meer de landbouwsector. Met een geschat aandeel van 518.000 ton oftewel ruim een vijfde van de totale asbesthoeveelheid in Vlaanderen is landbouw in sterke mate betrokken partij. De mogelijkheid tot een veilige doe-het-zelfverwijdering van asbest, het wegnemen van administratieve zorgen en het voorzien in financiële ondersteuning vormen de meest doeltreffende instrumenten om de afbouw van asbest in en rond landbouwbedrijfsgebouwen te stroomlijnen.

Om tegen 2040 een asbestveilig Vlaanderen te realiseren, pakt de Vlaamse Regering de asbestafbouw aan via twee sporen:

  1. de verplichte opmaak van een asbestinventaris voor risicoconstructies; 
  2. de uitrol van een flankerend en ondersteunend beleid.

Een algemene verwijderplicht komt er niet voor private constructies. De opmaak van protocollen per sector moet de afbouw van asbest versnellen. In dat verband menen de raden dat de realisatie van de Vlaamse energie- en klimaatdoelstellingen de beoogde afbouw verder kan motiveren. Heel wat asbestmaterialen bevinden zich immers in daken en gevels. Dat zijn net de gebouwdelen waar de belangrijkste energieprestatiewinsten kunnen worden behaald. Sommige gebouwen met asbest (zoals niet meer gebruikte stallen of loodsen) hebben geen functionele meerwaarde meer. De raden vragen om afstemming met de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en om eigenaars van leegstaande (landbouw)bedrijfsgebouwen aan te moedigen om niet enkel asbest te verwijderen maar het gebouw in zijn geheel af te breken.

Samenwerking met
Minaraad
SERV