Advies verzameldecreet omgeving natuur en landbouw

advies op vraag
Vlaams minister van Omgeving Natuur en Landbouw
Joke Schauvliege
Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw

De SALV en de Minaraad geven in hun gezamenlijk advies over het Verzameldecreet belangrijke aandachtspunten voor landbouw mee. De ledenorganisaties uit de raden bereikten echter niet over alles consensus.

De superministerraad van 20 juli 2018 resulteerde in een pak principiële beslissingen waaronder het Verzameldecreet 2018. Dat decreet bundelt verschillende aanpassingen aan 24 decreten zoals het decreet identificatie landbouwers, exploitaties en landbouwgrond, de wet op onbevaarbare waterlopen, het bosdecreet en het wijzigingsdecreet natuur en bos.

De raden vragen dat de privacywetgeving en de AVG-richtlijn wordt gerespecteerd bij de identiteitsbevraging door landeigenaars. Verpachters kunnen voortaan opvragen wie hun percelen aanmeldt bij de landbouwadministratie. De betrokken landbouwers worden van zulke aanvraag door verpachters wel op de hoogte gebracht.

De raden geven de boodschap mee om verder te werken aan de integratie van het waterbeleid. Zij doen dit in de marge van wijzigingen in de wet op onbevaarbare waterlopen. Daarin wordt niet vermeld dat de regelgeving rond milieuhandhaving, watercaptatie, erfdienstbaarheden … in de werkingsgebieden van de Polders en Wateringen veelal anders is dan daarbuiten. Bovendien slaat de beoogde afstemming rond peilbeheer niet op de werking van de Polders en Wateringen. Er moet duidelijkheid komen over de bevoegdheidsverdeling in het waterbeheer.

Over boscompensatie in natura en omzetting van bestaande naar nieuwe natuurbeheerplannen geraakten de ledenorganisaties in beide raden het niet eens. Tijdens de zittingen van zowel de Minaraad als de SALV werd een stemming over beide thema’s georganiseerd. Het standpunt van elke organisatie werd opgenomen in het gezamenlijke advies.

Samenwerking met
Minaraad

Contact