Advies VLAREME II

  advies op vraag
  Vlaams minister van Omgeving Natuur en Landbouw
  Joke Schauvliege
  De SALV verwelkomt dat verschillende besluiten in uitvoering van het Mestdecreet verder worden gecoördineerd en overzichtelijk in één geheel worden samengebracht.

  Met het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016 werd een eerste stap gezet om de uitvoeringsbepalingen van het Mestdecreet van 22 december 2006 samen te brengen in één gecoördineerd besluit (VLAREME). Dit basisbesluit moet gezien worden als algemeen kader.  

  Het ontwerpbesluit VLAREME II vult dit algemene kader verder aan. Het ontwerp beperkt zich daarbij niet louter tot een coördinatie maar neemt ook een aantal wijzigingen van de toepassingsbepalingen mee op. Deze tweede stap treedt in werking vanaf 1 januari 2018.

  De raad vindt het een goede zaak om te streven naar één globaal uitvoeringsbesluit maar formuleert wel nog een aantal opmerkingen en bedenkingen. De SALV wijst onder andere op complexe regelgeving voor landbouwers met percelen in Vlaanderen en Wallonië en vraagt om naast een digitale communicatie ook de mogelijkheid om gegevens op papier door te sturen te behouden. Daarnaast vraagt de raad om de methodes voor de bepaling van mestproductie en mestafzet op bedrijfsniveau beter op elkaar af te stemmen en om een gepast juridisch draagvlak te creëren.   

  Natuurpunt/BBL en Rikolto (Vredeseilanden) vinden een coördinatieoefening van de regelgeving rond het mestbeleid een goede zaak maar wensen met het voorliggende advies niet in te gaan op inhoudelijke, administratieve of technische details. Daarom onthouden deze organisaties zich van het verdere SALV-advies.