Briefadvies voorontwerp Kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving

advies op vraag
Vlaams minister-president
Geert Bourgeois

Het huidige ontwerp van het Kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving (KBH) garandeert de rechtsbescherming onvoldoende. Dat stelt de SALV in zijn advies over het voorontwerp van decreet. Dat biedt een algemeen kader voor de bestuurlijke handhaving van inbreuken en bepaalde misdrijven. Het verontrust de adviesraad dat de overheid, in het kader van het bestuurlijk toezicht en het strafrechtelijk en bestuurlijk opsporingsonderzoek, over ruime mogelijkheden zal beschikken zonder de rechten voldoende te waarborgen.

De SALV vraagt een transparante en coherente verlijming van het KBH met de sectorale regelgeving. Nu wordt de bestuurlijke handhaving nog per materie geregeld. Volgens het voorontwerp van decreet zal het KBH functioneren als een aanvullend algemeen rechtskader voor die sectorale wetgeving. De afstemming van de sectorregelgeving op het kaderdecreet zal steeds een decretale wijziging vergen. De raad wijst op het belang van een doordachte en coherente aanpak van die verschillende decretale wijzigingen, met het oog op harmonisering en transparantie.

De SALV betreurt de afwezigheid van een systematische inspraakprocedure in de volledige beleidscyclus rond bestuurlijke handhaving.