Advies aanlandingsverplichting zeevisserijsector

  advies op eigen initiatief
  Vlaams minister van Omgeving Natuur en Landbouw
  Joke Schauvliege
  De aanlandingsverplichting: één van de belangrijkste uitdagingen voor de visserij

  De aanlandingsverplichting wordt tot 1 januari 2019 gefaseerd ingevoerd. Hierdoor worden vissers verplicht om soorten waarvoor een vangstbeperking geldt, ongeacht de afmetingen, aan boord te houden en aan te landen.

  De invoering van de aanlandingsverplichting vormt op korte termijn één van de belangrijkste uitdagingen voor het voortbestaan van de hele vloot. Met de invoering gaan immers tal van problemen gepaard. De raad lijst een aantal suggesties op om de visserij werkbaar te houden, zoals:

  • Verplicht aanlanden mag geen doel op zich zijn. De beleidsfocus moet eerder liggen op het selectief vissen en het vermijden van ongewenste vangsten. Dit kan door aanpassingen aan het vistuig, maar ook door niet te vissen op visgronden waar een grote ongewenste vangst verwacht wordt, of door op andere momenten te vissen.
  • Een overlevingsuitzondering gebaseerd op de best beschikbare wetenschappelijke kennis is noodzakelijk. Juveniele vis met een hoge overlevingskans kan bij teruggooi uitgroeien tot volwassenheid waardoor onnodige sterfte wordt vermeden.
  • Zoek naar extra afzet en vermarkting voor de nevenstromen.
  • Gebruik de voorziene financiële middelen. De raad dringt er op aan om het Vlaams Operationeel Programma op kruissnelheid te brengen zodat ingediende initiatieven ook daadwerkelijk kunnen betoelaagd worden.
  • Sta stil bij de sociaaleconomische gevolgen van de aanlandingsverplichting op korte en lange termijn.

  De raad geeft aan dat er uiteenlopende standpunten bestaan over het vervolgtraject als de huidige regeling niet praktisch haalbaar blijkt. De leden van de Technische Werkcommissie Visserij, met uitzondering van Natuurpunt, zijn van mening dat de regelgeving moet worden bijgesteld als zou blijken dat de uitzonderingen die zijn opgenomen in de Europese regelgeving niet volstaan om op 1 januari 2019 aan de aanlandingsverplichting te voldoen, .

  Natuurpunt meent dat er eerst verder gewerkt moet worden binnen de mogelijkheden en uitzonderingen die voorzien zijn en dat er vervolgens geëvalueerd moet worden op basis van de ervaringen die vissers opdoen tussen nu en 2020.

  De raad wijst er ten slotte nog op dat een positieve dialoog gevoerd wordt tussen de partijen. Binnen de Technische Werkcommissie Visserij van de SALV zal verder overlegd worden om constructief stappen vooruit te zetten.

  Het advies in gericht aan de Vlaamse beleidsmakers, aan wie gevraagd wordt om de elementen uit het advies ook bij de Europese instanties aan te kaarten.

  Thema's en trefwoorden