Advies hapklare inzichten voor een Vlaams voedselbeleid

advies op eigen initiatief

Het voedselbeleid kan als nieuw en systeembreed kader op haalbare en innovatieve wijze tegemoetkomen aan verschillende uitdagingen in ons voedselsysteem in het algemeen en voor de Vlaamse landbouw- en visserijsector in het bijzonder. Dat is één van de hapklare inzichten waarmee de SALV wil bijdragen aan een door alle stakeholders gesmaakt Vlaams voedselbeleid.

De ontwikkeling van een breed gedragen Vlaams voedselbeleid is een doelstelling van de beleidsnota Landbouw en Visserij 2019-2024 van Vlaams minister Hilde Crevits. In de SALV zetelen actoren uit het Vlaamse voedselsysteem, van toelevering en primaire productie over verwerking en handel tot en met de consument. Zij hebben het advies unaniem onderschreven.

De adviesraad vindt het positief dat Vlaanderen de ambitie heeft om een voedingsbeleid uit te bouwen. Een correcte oriëntering en een goed ontwerp zijn daartoe essentieel. Het voedselbeleid moet vorm geven aan een adequaat, vooruitziend traject van duurzame ontwikkeling.

De SALV meent verder dat het voedselbeleid aan een systeem moet bouwen dat voldoende robuust is om de voedselzekerheid te waarborgen. Een duurzame, performante Vlaamse landbouw- en visserijsector maakt daar onontbeerlijk deel van uit.

Die robuustheid wordt gewaarborgd door een open en divers voedselsysteem dat rechtvaardig is en zich voortdurend ontwikkelt naar een hogere graad van integrale duurzaamheid, en dat tegemoetkomt aan de SALV-uitdagingen voor een duurzame landbouw in Vlaanderen en de SALV-toekomstvisie voor de Vlaamse visserij in 2030.

De SALV ziet kansen om op diverse sporen te werken aan de realisatie van een duurzamer voedselsysteem: als katalysator van innovatie, als hefboom voor beleidscoherentie, door middel van een systeembrede aanpak van de verschillende uitdagingen op het vlak van verduurzaming en door het versterken van transparantie. Het voedselbeleid moet de langetermijnvisie schetsen met doelstellingen waaraan de betrokken beleidskaders coherent bijdragen, zonder die afzonderlijke beleidskaders te vervangen.

De COVID19-crisis vormde noch de aanleiding noch het voorwerp van dit advies.

Contact