Advies pelsdieren en foie gras d.m.v. dwangvoedering

advies op eigen initiatief
Ontwerp van decreet houdende een verbod op het houden van pelsdieren en op het houden van dieren voor de productie van foie gras door middel van dwangvoedering (VR 20/07/2018)

De SALV aanvaardt de beslissing van de Vlaamse Regering om het verbod op pelsdierhouderij en de productie van foie gras door middel van dwangvoedering in te stellen omwille van dierenwelzijn. Tegelijk moet de overheid de verplichte bedrijfsstopzetting of reconversie volledig vergoeden. Dat stelt de SALV in zijn advies over het Pelsdierendecreet. Omdat het verbod al op 1 december 2023 ingaat, acht de SALV het bovendien niet opportuun om de omvang van de schadeloosstelling te doen dalen in de tijd. De stopzetting of reconversie van de houderijen kan beter op andere manieren versneld worden. Bijvoorbeeld door de bedrijven advies en begeleiding op maat te verschaffen.

De overheid dient op een correcte manier uitvoering te geven aan het decreet. Het is raadzaam de uitvoeringsbepalingen van het decreet te stroomlijnen met de bestaande procedures conform het decreet Landinrichting. Daarnaast is een goede onderbouwing noodzakelijk. Overleg met de sector en de getroffen houders mag niet ontbreken. Tegelijk kan het nog lopende onderzoek naar dierenwelzijn in de foie grasproductie interessante inzichten geven in diervriendelijke productievormen zonder dwangvoedering. De raad verwacht dat de overheid de uitkomst van het onderzoek voorlegt aan de sector en vervolgens meeneemt in de uitwerking van de reconversievergoeding.