SALV-toekomstdialoog Ruimte voor Landbouw

Op 22 februari 2022 vond de tweede toekomstdialoog van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij plaats. Deze toekomstdialoog stond in het teken van de toegang tot grond en het behoud van open ruimte voor landbouwproductie en -diensten in Vlaanderen.

Mieke Nolf (VRP), Elke Vanempten (ILVO), Hans Leinfelder (KUL), Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels) en Katrien Van Herck (Boerenbond) gingen hierover in gesprek onder leiding van moderator Griet Lemaire (VILT). Zij deelden het inzicht dat er een grote behoefte is aan een positieve, breed gedragen visie op de toekomstige invulling van landbouw in de Vlaamse open ruimte. Ze zagen drie pijlers voor deze transitiegerichte visie: voedselproductie, landschapszorg, en bodemzorg. Rechtszekerheid moet centraal staan in die nieuwe visie en de instrumentele vertaalslag ervan.

Tijdens het panelgesprek duidden de deelnemers ook het belang van vliegwieleffecten om de versnelde uitrol van de transitie mogelijk te maken. Er is nood aan een heus transitiefonds om de landbouw integraal te verduurzamen in functie van de drie voornoemde pijlers. Naast daadkrachtige beleidsinstrumenten werden ook lokale voedselstrategieƫn geduid als een essentiƫle sleutel voor een maatschappelijk gedragen verankering van de landbouw in de Vlaamse open ruimte.

 

Ondertussen lieten zowel landbouwers als andere belangstellenden relevante inzichten noteren via de chat. Vanuit het publiek werd onder meer gewezen op het belang van een sterke betrokkenheid van de landbouwers bij de opmaak van die visie en op de relatie tussen landbouw en voedselbeleid. Ook een goed onderbouwde, ecologische en economische systeemkijk op voedselproductie (en -consumptie) werd onderlijnd.

"De SALV wil via zijn toekomstwerking bijdragen aan de uitwerking van die positieve en gedragen visie, in het belang van de toekomstige generaties landbouwers in Vlaanderen. Door zijn samenstelling vormt de SALV het platform bij uitstek om de broodnodige dialoog te versterken tussen alle betrokken belanghebbenden: de actoren uit de landbouw en de bredere agrovoedingsketen, de brede milieubeweging en de andere verenigingen en overheden die begaan zijn met het behoud van de open ruimte.", besloot Hendrik Vandamme, voorzitter van de SALV.

Het webinar vormde de tweede in een reeks toekomstdialogen van de SALV, gericht op een verkenning van kansen en uitdagingen waarvoor de Vlaamse land- en tuinbouw de komende decennia  staat. De dialogen dienen als vertrekpunt en voedingsbodem voor de nieuwe werking van de SALV rond de vijf uitdagingen voor een duurzame toekomst van de landbouw in Vlaanderen die de adviesraad in 2017 op vraag van het Vlaams Parlement heeft geformuleerd.

De SALV dankt de sprekers voor hun bijdrage aan deze dialoog, alsook Dirk Van Gijseghem en Griet Celen (VLM) voor hun inleidende beschouwing bij het panelgesprek.

Een meer uitgebreid verslag volgt later.

22 februari 2022, 14:00 - 22 februari 2022, 16:00