SALV workshop Landbouwinkomen

De Universiteit Gent (Vakgroep Landbouweconomie) en het ILVO (Onderzoeksgroep Farm management) verrichtten begin 2017 in opdracht van de SALV een studie naar het landbouwinkomen. De studie liep af in november 2017 en brengt relevante instrumenten in beeld die kunnen leiden tot een fair inkomen. In de studie worden enkele scenario’s uitgewerkt om de impact op het Vlaamse landbouwinkomen in te schatten.

De studie is opgebouwd uit drie deelrapporten.

  • ‘Aspecten van inkomensvorming’ brengt het inkomen in beeld van de landbouw met name de varkens- en melkveesector.
  • ‘Beleidsinstrumenten en private initiatieven’ geeft een overzicht van allerhande instrumenten – zowel publiek als privaat – die kunnen leiden tot een (meer) fair landbouwinkomen
  • ‘Simulaties’ test een aantal scenario’s en schat de impact in van die instrumenten op het landbouwinkomen

De resultaten van de studie werden op 12 december 2017 voorgesteld op een workshop in aanwezigheid van deskundigen uit de SALV-ledenorganisaties, beleidsmakers en beleidsondersteuners, land- en tuinbouwers en actoren uit het ketenoverleg.

De workshop toonde dat de aangehaalde praktijkvoorbeelden op verschillende manieren hebben bijgedragen aan de SALV-studie naar het landbouwinkomen in Vlaanderen. De workshop vormde een interessant platform voor gedachtewisseling, waaraan zowel SALV-ledenorganisaties als externen deelnamen. Op het einde van de workshop gaven de deelnemers een kwalitatieve evaluatie door te reageren op een aantal vragen en stellingen. De meerderheid van de deelnemers vond dat de workshop zijn/haar perspectief op landbouwinkomensvorming heeft verbreed. De deelnemers gaven ook vrijwel unaniem aan dat de problematiek van de landbouwinkomensvorming op de agenda moet blijven van de SALV.