Achtergrondnota Klimaat Slimme Landbouw in Vlaanderen

In het kader van een BIO-stage werkte dr. Andrew Enow een achtergrondnota uit bij het secretariaat van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij. Het eerste hoofdstuk van deze achtergrondnota omvat een kort overzicht van de klimaatuitdagingen voor de landbouw in het algemeen en in het bijzonder voor Vlaanderen. Het concept van klimaatslimme landbouw (KSL) wordt besproken in hoofdstuk 2. KSL vormt integraal kader waarbinnen economische en sociale doelstellingen met de noden inzake klimaatmitigatie en klimaatadaptatie kunnen worden verweven. Enkele voorbeelden uit de praktijk in Europa flankeren de theorie. Het derde hoofdstuk bespreekt de noodzakelijke ondersteunende factoren voor de implementatie van KSL (kennis, beleidskaders en financiering). Ten slotte wordt in hoofdstuk vier een aantal beleidsaanbevelingen voorgesteld om de opschaling van KSL in Vlaanderen te faciliteren.

Contact