Advies actualisatie Vlaams energie- en klimaatbeleidsplan 2021-2030

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir

De bijgestelde ambitieuze klimaatdoelen vergen structurele ingrepen op het vlak van voedselbeleid en (landbouw)economisch beleid. Dat concludeert de SALV over het bijgestelde Vlaams Energie- en Klimaatbeleidsplan 2030. Tegenover de uitdagende doelstellingen staan al te vaak beperkt onderbouwde maatregelen, die veelal gestoeld zijn op vooralsnog onbeslist beleid of die zich nog in een onderzoeksfase bevinden.

Het plan krijgt een onvoldoende wat de socio-economische aandrijving van het klimaatbeleid betreft. De overheid moet de klimaattransitie realiseren door simultaan en afgestemd beleid bij boer, keten en consument, en dat van bord tot veld en terug. Economische systeemverbeteringen moeten de ontwikkeling van klimaatslimme verdienmodellen adequaat ondersteunen. Vrijblijvend engagement vanuit de keten en de consument blijkt immers nog steeds onvoldoende. Klimaatwinst zal ook voortvloeien uit een krachtdadiger beleid dat de open ruimte maximaal behoudt en de agrarische functie van landbouwbestemmingen bewaart. Op dat vlak is er nog veel werk aan de winkel. Er is een duidelijkere visie en strategie nodig voor energievoorziening en productie die agrarische energieproducenten als waardevolle energiebouwstenen van de toekomst benutten.

De Vlaamse Regering moet een coherent, socio-economisch onderbouwd beleid uitwerken voor de reductiedoelstellingen in de dierlijke sector dat zowel de veestapel als de efficiƫntiemaatregelen in beschouwing neemt. De evaluatie van het Convenant Enterische Emissies moet tijdig en op basis van de meest actuele gegevens gebeuren. Het is zaak daarbij rekening te houden met de reductiedoelstellingen en met uiteenlopende resultaatsgebieden van duurzaamheid waarop houderijsystemen verschillend presteren. Om de klimaatimpact van de rundveehouderij te verminderen is er nood aan een integrale benadering die de hele koolstofvoetafdruk van het bedrijf in rekening neemt in de volledige keten.

Voor de plantaardige sector pleit de SALV voor een structurele omslag naar meer circulariteit via een veelvoud aan uitvalswegen. De zeer scherpe timing en het huidige gebrek aan alternatieven maken de reductiedoelstelling voor de energetische emissies in de glastuinbouwsector erg moeilijk te realiseren zonder grote socio-economische trade-offs.

De energietransitie in de visserijsector kan de Vlaamse overheid bespoedigen door onderzoek naar en voorzieningen in haalbare, betaalbare en schonere scheepsenergie te ondersteunen.

Natuurpunt/BBL onthoudt zich bij twee specifieke aanbevelingen.

Contact