Advies Naar een balans tussen natuurherstel en een duurzame kustvisserij

advies op eigen initiatief

Vind een balans tussen natuurherstel en het behoud van een duurzame Belgische kustvisserij. Dat is de boodschap van de SALV die bij de afbakening van gebieden in het Belgisch deel van de Noordzee tot bescherming van de bodemintegriteit in acht moet worden genomen. Als gevolg van Europese mariene en natuurregelgeving selecteert de federale overheid, in samenspraak met het Vlaamse Gewest en de buurlanden, gebieden voor de Belgische kust waar beperkingen zullen gelden voor visserijactiviteiten. Aangezien de kustvisserijsector meer dan evenredig zwaar zou worden getroffen, formuleert de SALV volgende aanbevelingen:

  • Vrijwaar de 3-mijlszone maximaal van visserijbeperkende maatregelen zonder de primaire focus op het bereiken van de doelstellingen voor bodemintegriteit en natuurherstel uit het oog te verliezen. Deze zone is immers voorbehouden voor de kustvissers. In het bijzonder vraagt de raad een permanente corridor te voorzien voor de kust van Nieuwpoort die kustvissersvaartuigen toelaat al vissend tussen de oost- en westkust te bewegen.
  • Wanneer activiteiten die losstaan van de visserij moeten verplaatst worden door de afbakening van de gebieden, plan deze activiteiten dan niet binnen de 3-mijlszone in.
  • Behoud de mogelijkheid tot doorvaart voor vissersvaartuigen binnen de zones met visserijmaatregelen. De gebieden waar visserij beperkt wordt, mogen niet voor omleidingen van vaarroutes naar visgronden zorgen.
  • Monitor en evalueer frequent het effect van de visserijbeperkende maatregelen op het bereiken van de beschermingsdoelstellingen.

Contact