Advies besluit over het peilbeheer

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over het peilbeheer op onbevaarbare waterlopen en grachten

De SALV, de SERV en de Minaraad vragen om landbouw als taakstelling expliciet op te nemen in de regelgeving die de invoering van het instrument peilbeheer vooropstelt. Dat instrument komt er voor alle gebieden waar het oppervlaktewaterpeil kunstmatig geregeld wordt én waar natuur, landbouw en andere functies specifieke eisen stellen aan het peilbeheer. Met de invoering zet de Vlaamse Regering eindelijk concrete stappen in de richting van transparante, onderbouwde en overlegde doelstellingen voor het kwantitatief beheer in een deel van de waterlopen.

De adviesraden vragen om de verschillende taakstellingen van het peilbeheer verder te concretiseren en beter te onderbouwen. Ook is het verband met de waterkwantiteitsdoelstellingen vooralsnog onduidelijk.

De raden steunen de grote lijnen van de aanpak in het voorliggende ontwerpbesluit. Het is logisch dat de waterbeheerders de verantwoordelijkheid krijgen voor de opmaak van de peilbesluiten en dat de minister instaat voor de goedkeuring ervan. Ook het proces, dat vertrekt van transparantie over het huidige peilbeheer en zorgt voor ruime participatie, vinden de raden positief.

Verder formuleren de adviesraden een aantal aanbevelingen met betrekking tot de implementatie van het besluit waaronder:

  • Beslis over de rationalisering in het waterbeheer.
  • Zorg voor voldoende capaciteit om de timing voor de opmaak van de peilbesluiten te kunnen respecteren.
  • Garandeer de capaciteit om de maatregelen in het kader van de actieplannen bij de peilbesluiten uit te voeren.
  • Verzeker de link met het beheer van de bevaarbare waterlopen.
  • Bouw, waar mogelijk, verder op gemaakte afspraken.
  • Verduidelijk hoe de compensaties voor waardevermindering of opbrengstderving zijn geregeld.
  • Verduidelijk hoe de afwegingen tussen de ecologische, economische en sociale doelstellingen zullen gebeuren.

De SALV, de SERV en de Minaraad vragen om te duiden wat de relatie is tussen de peilbesluiten en de hemelwater- en droogteplannen, die alle gemeenten dienen op te maken, hoe de verhouding is tussen de peilbesluiten en het afwegingskader droogte en hoe de relatie moet gezien worden met het aangekondigde Strategisch Plan Watervoorziening.

Samenwerking met
Minaraad
SERV

Contact