Advies bijkomende maatregelen Luchtbeleidsplan 2030

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir

Er zijn bijkomende maatregelen nodig om de gebiedsgerichte doelstellingen van de Habitatrichtlijn te realiseren. Dat zegt de SALV samen met de Minaraad en de SERV in een gezamenlijk advies over het Luchtbeleidsplan 2030. Die bijkomende maatregelen moeten er komen via de definitieve Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Over de PAS zullen de adviesraden zich in een later advies buigen. In afwachting daarvan stellen zij dat de analyse van de bereikte resultaten en het nodige maatregelenpakket vanuit verschillende invalshoeken bekeken kan worden:

  • Eén invalshoek onderstreept dat, wat betreft NH3, het effect van technische emissiereducerende maatregelen bij de landbouw bijna volledig gecompenseerd wordt door een toename van de veestapel. Een volumebeleid van de veestapel is volgens deze invalshoek nodig om de gestelde doelen te kunnen realiseren. Brongerichte emissiereducties kunnen bijdragen aan integrale oplossingen die naast het luchtbeleidsplan ook andere omgevingsdoelstellingen zoals waterkwaliteit en bodemkwaliteit ondersteunen.
  • Een andere invalshoek toont aan dat de geleverde emissiereductie-inspanningen in de veehouderij hebben geleid tot een duidelijke daling van de emissies in de varkenshouderij en een stabilisatie van de emissies bij pluimvee. Bovendien zijn de maatregelen voorzien in het Luchtbeleidsplan 2030 ter reductie van ammoniakemissies, conform de planning voorbereid. Deze evolutie en aanpak zullen bijdragen tot de realisatie van de algemene doelstelling voor vermesting in het Luchtbeleidsplan 2030, dat invulling geeft aan de NEC-richtlijn. De inspanningen zullen evenwel onvoldoende zijn om de gebiedsgerichte doelstellingen van de Habitatrichtlijn te verwezenlijken. Het toekomstig maatregelenpakket moet rekening houden met een gedegen afweging van verschillende oplossingsrichtingen (van technische en andere aard) en hun onderliggende kosten, baten en effecten.

De raden geven deze aanbevelingen in het kader van een adviesvraag over het Voortgangsrapport bij het Luchtbeleidsplan 2030 van 16 juli 2021. Ze formuleren ook diverse raadgevingen om de uitstoot van fijn stof door houtverbranding en van stikstofdioxiden door verkeer meer doeltreffend te reduceren.

Samenwerking met
SERV
Minaraad

Contact