Advies complex project Noord-Zuid Limburg: projectonderzoeksnota

advies op vraag
De Werkvennootschap

Breng de impact op landbouw in het hele projectgebied voor alle bouwstenen in kaart. Dat besluit de SALV over de projectonderzoeksnota van het Complex Project Noord-Zuidverbinding Limburg. De projectonderzoeksnota werkt verder op het voorkeursbesluit dat de Vlaamse Regering nam op 22 april 2022.

Een landbouweffectenrapport moet de draagwijdte van alle bouwstenen van het complex project in rekening nemen. Niet alleen de effecten van de te verwachten infrastructuurwerken maar ook de impact van andere projectonderdelen waaronder Bouwsteen 21 (optimaliseren van groenblauwe netwerken). Vertrek daarbij van een gedegen bevraging onder de betrokken landbouwers. Het landbouweffectenrapport moet de basis vormen voor een onderbouwd, fair en billijk flankerend beleid. Dat is nodig voor alle gronden in landbouwgebruik, ook deze die planologisch niet als landbouwgrond zijn bestemd. De SALV vraagt bovendien om de inname van landbouwgronden maximaal te ontzien.

Ook voor de verschillende mogelijke uitwerkingen van de Europese Ecologische Corridor moet een gedegen landbouweffectenrapport worden ontwikkeld. Ofschoon de Vlaamse Regering tot een uitkanteling van dat natuurontwikkelingsproject heeft besloten, zijn er toch wel degelijk een aantal verknopingen met het complex project.

Natuurpunt/BBL onthoudt zich bij dit advies.

Contact