Advies complex project Noord-Zuidverbinding Limburg

advies op vraag
De Werkvennootschap

Meer duidelijkheid voor de Limburgse landbouwers. Dat vraagt de SALV in zijn advies over de alternatievenonderzoeksnota van het Complex Project Noord-Zuidverbinding Limburg. Noch in de landbouwgerichte ambitie noch in het onderzoeksopzet is de nota voldoende concreet over de doelstellingen voor en de effecten op de landbouwbedrijven in de regio.

De alternatievenonderzoeksnota dient om het onderzoek naar de verschillende alternatieven voor de Noord-Zuidverbinding Limburg op gedragen wijze te structureren en te oriënteren. Voor de SALV ontbreken een vooronderzoek onder de vorm van een landbouwimpactstudie (LIS) in de eerste fase van het onderzoek en een volwaardig landbouweffectenrapport (LER) in de tweede fase. Verder vindt de SALV dat de nota een zo vroeg mogelijk inzicht moet genereren in de (in)directe effecten van de toekomstige natuurontwikkelingen (inclusief de groenblauwe netwerken) en hun inpassing in bredere doelstellingenkaders.

In een minderheidsstandpunt oordelen Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu dat het huidige onderzoeksopzet die duidelijkheid te gepasten tijde zal creëren, conform de procedure van complexe projecten.

Alle organisaties binnen de SALV waarderen evenwel de opname van een landbouwgerichte ambitie in het complex project. Mits verduidelijking kan die ambitie bijdragen aan een integrerend beleid dat oog heeft voor de diverse uitdagingen waarvoor de landbouwers in de regio en hun collega’s in heel Vlaanderen staan.

Bron foto: Noord-Zuid Limburg

Contact