Advies naar een marien ruimtelijk plan 2026-2034

advies op eigen initiatief

Vanaf 20 maart 2026 moet een nieuw Marien Ruimtelijk Plan voor de periode 2026-2034 in werking treden. De voorbereiding van dit plan dat de ruimtelijke ordening in het Belgisch deel van de Noordzee zal regelen, is dit voorjaar van start gegaan. De SALV vraagt daarbij rekening te houden met principes en aanbevelingen uit recente adviezen over ruimtelijke planning op zee. Deze adviezen vestigen de aandacht op de nood aan ruimte om te vissen in relatie tot andere ruimtegebruikers (energie, maricultuur …) en in balans met natuurherstel.

Met dit advies biedt de SALV zijn algemene insteek aan, maar vraagt aan de federale en Vlaamse overheden tevens om op gezette tijdstippen tijdens het voorbereidingstraject bevraagd te worden.

Contact