Advies NAPAN 2023-2027: Vlaams luik

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir

Neem de duurzame bescherming van de plantengezondheid en milieuverantwoorde consumptie op in de thematische scope van het NAPAN 2023-2027. Daarvoor pleit de SALV in zijn advies over het Vlaams luik van het Nationaal Actieplan ter Reductie van Pesticiden (NAPAN) 2023-2027. Om plantengezondheid en voedselbevoorrading te verzekeren moet het definitieve plan maatregelen bevatten op het vlak van risicoanalyse, crisisbeheer en beleidsonderbouwing. Zo kunnen risico’s in kaart worden gebracht, onwenselijke trade-offs vermeden en voldoende effectiviteit van gewasbescherming gewaarborgd. Het ontwerpplan focust daarnaast te eenzijdig op de rol van de producent. Nochtans oefenen de andere ketenschakels en uiteindelijk de consument via kwaliteitseisen en prijsverwachtingen ook een indirecte maar grote invloed uit op de aanwending van gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw.

De aanbevelingen in dit advies onderlijnen of zijn een aanvulling op die uit het SALV-advies over het NAPAN 2023-2027 van 29 april:

  • Neem alle invalshoeken van duurzame gewasbescherming evenwichtiger op in de onderbouwing van het toekomstig NAPAN 2023-2027 (met inbegrip van de ecologische en economische invalshoek).
  • Zet in op een veelsporige aanpak om de plantengezondheid te waarborgen.
  • Dring op de gepaste beleidsniveaus aan op het behoud en de versterking van het gelijke speelveld.
  • Neem de effecten op het vlak van de effectiviteit en kostprijs van gewasbescherming en de impact op voedselbevoorrading mee in de vooropgestelde periodieke opvolging van de impact van het reductieplan.

Daarnaast formuleert de adviesraad specifieke aanbevelingen inzake opleiding, handhaving, monitoring en de bescherming van het milieu, die onder meer gericht zijn op aanvullingen die binnen het Vlaamse luik worden voorgesteld.

 

Natuurpunt/BBL onthouden zich bij dit advies.

Contact