Advies ontwerpstrategie Vlaams GLB 2021-2027

advies op vraag
Departement Landbouw en Visserij
Een strategie voor het Vlaams landbouwbeleid 2021-2027. Aanbevelingen bij de ontwerpstrategienota.

In een nieuw advies oordeelt de SALV dat de nota ‘Ontwerpstrategie Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2021-2027’ het fundament kan vormen van een gedragen en toekomstgericht, duurzaam landbouw- en voedselsysteem met veerkrachtige en aantrekkelijke landbouwverdienmodellen. Die nota wil de Vlaamse invulling van het volgende GLB stroomlijnen. De adviesraad spreekt zich positief uit over de strategische keuze voor een waaier aan bedrijfsmodellen, zolang dat pluralisme een toets op (integrale) duurzame ontwikkeling doorstaat.

De raad formuleert nog een aantal bijkomende algemene aandachtspunten bij de nota:

  • Leg de visie uit en verduidelijk de voordelen voor de samenleving.
  • Geef landbouwers een eerlijk en aantrekkelijk inkomen, voor het voedsel dat ze produceren en de maatschappelijke diensten die zij leveren.
  • Zorg voor een coherent beleid op alle overheidsniveaus.
  • Betrek de stakeholders bij de verdere opmaak, uitvoering en evaluatie van het plan.

Het advies omvat verder aanbevelingen over de zeven krachtlijnen van de ontwerpstrategie. De SALV adviseert ook om de versterking van de band tussen producenten en consumenten op te nemen als een bijkomende achtste krachtlijn.

Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu onthouden zich bij dit advies.

Contact