Advies over de grondwatertrein

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het VLAREL van 19 november 2010 en het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, wat de waterregelgeving betreft.

Werk het kader voor de vergunningsaanvraag voor drainages verder uit en verbeter het inzicht in mogelijke milderende maatregelen. Dat zeggen de SALV, de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) en Minaraad in hun advies over het ontwerp van besluit over de ‘grondwatertrein’. Daarin gebeuren in hoofdzaak aanpassingen aan de regulering over bemalingen, drainages en grondwaterwinningen.

Concrete beslissingen over de vergunbaarheid van drainages vragen een grondig inzicht in de gebiedsgerichte effecten ervan. Om de kwaliteit hiervan te garanderen, vragen de raden om het kader voor de vergunningsaanvraag verder uit te werken door middel van een voortoets en een praktische wegwijzer.

Ook is er nood aan een overzicht van de milderende effecten van alternatieve vormen van drainage of andere waterbergende technieken in de vergunningverlening. Peilgestuurde drainage en stuwtjes, de sponswerking van de bodem verbeteren, de bodempeilen van grachten verhogen of andere methodes kunnen in zekere mate de negatieve impact op nabije natuur en het watersysteem in zijn geheel milderen. Voer dergelijke maatregelen gebiedsgericht en collectief uit.

Naast de inventarisatie van (oude) drainagenetwerken is er ook nood aan duidelijkheid over wat er moet gebeuren met drainages die uit gebruik worden genomen. Minimale bodemberoering is daarbij van belang omdat dit de bodemkwaliteit en -vruchtbaarheid negatief kan beïnvloeden. Een code van goede praktijk kan op deze bekommernissen antwoorden bieden.

Hoewel de raden eensgezind aanbevelingen formuleren om de inzet van de instrumenten te verfijnen of aan te vullen, was er ook onenigheid tussen de partijen over de algemene appreciatie van het voorliggend voorstel. Sommige organisaties vinden de reikwijdte nog te beperkt en de implementatie te traag. Andere organisaties vinden dat de aanpak bijsturingen nodig heeft om praktisch haalbaar te zijn.

Alle partijen vinden het evenwel belangrijk dat dit besluit stappen zet om het verlies aan water via drainages, bemalingen en andere vormen van ontwatering te beperken. Ze erkennen dat naast ecologische en economische baten ook economische kosten met een aantal maatregelen gepaard gaan. Een veelzijdig flankerend beleid is daarbij aangewezen.

 

Samenwerking met
Minaraad
SERV

Contact