Advies parkenbesluit

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir

Het parkenbeleid moet dringend opportuniteiten voor de land- en tuinbouwsector ontwikkelen en versterken. De SALV uit zich kritisch over het Vlaamse parkenbeleid in het algemeen en het parkenbesluit in het bijzonder. Specifiek over dat besluit in ontwerp werd de adviesraad bevraagd.

De uitvoering van het parkenbeleid is een gemiste kans. Dat komt grotendeels omdat duidelijke en vooraf vaststaande spelregels ontbreken. Een overkoepelend beleidskader ligt nog niet vast terwijl de uitrol van het parkenbeleid op het terrein wel al volop bezig is.

Kandidaat-Landschapsparken en kandidaat-Nationale Parken moeten al tegen 31 mei hun plan van aanpak indienen. Dat bevat zowel een masterplan met visie voor de komende 24 jaar als een operationeel plan met concrete uitwerking voor de eerste 6 jaar. Het gebrek aan duidelijke regels zorgt voor grote rechtsonzekerheid op het terrein, niet in het minst bij land- en tuinbouwers. Zij worden al geconfronteerd met zware uitdagingen die niet alleen een impact hebben op (toekomstige) bedrijfsoriƫntatie en -organisatie maar ook op het welbevinden van bedrijfsleiders en hun gezinnen. Daarom vraagt de SALV om snel duidelijkheid te scheppen over de spelregels en land- en tuinbouwers rechtszekerheid, bestaanszekerheid en toekomstperspectief te bieden.

De SALV ziet nochtans ook opportuniteiten voor de land- en tuinbouwsector in en nabij de Vlaamse Parken:

  • de integratie van de programmawerking rond voedsellandschappen
  • land- en tuinbouw opnemen in de geĆÆntegreerde gebiedsvisies
  • doordachte koppelingen leggen met de verdere verduurzaming van de land- en tuinbouwsector en het strategisch plan bio
  • de afzet in de korte en verkorte keten stimuleren

De zoektocht naar kansen voor de land- en tuinbouw in en nabij de parken kan volgens de SALV niet vrijblijvend overgelaten worden aan de individuele werking van elk park afzonderlijk, maar diende reeds en moet alsnog als (subsidie)voorwaarde binnen het algemene parkenbeleid worden verankerd. Daarom zou ook de deadline voor het indienen van de masterplannen en operationele plannen verlengd moeten worden om tot gedragen visies en methodieken op het terrein te komen.

Tot slot geeft de SALV nog enkele aanbevelingen mee over inspraakmogelijkheden, oppervlaktedoelstellingen en parkbevoegdheden. Natuurpunt-BBL participeerden in het adviesproces en wensen enkele minderheidsstandpunten aan te geven.

Contact