Advies plantengezondheid in de context van klimaatverandering: naar een best-of-breed strategie

advies op eigen initiatief

De SALV onderlijnt de noodzaak van een gedegen bescherming van planten tegen de effecten van klimaatverandering op het vlak van ziekten, plagen en onkruiden. Alle overheden moeten aan de slag om die uitdaging het hoofd te bieden, want vandaag is de impact al merkbaar op de Vlaamse velden. Op Vlaams niveau is onder meer een betere coördinatie vereist door de betrokken administratie- en onderzoeksinstellingen  net als een inclusief en doelgericht innovatiebeleid als onderdeel van een veelsporige en onderbouwde Vlaamse adaptatiestrategie 2021-2030. 
 
De adviesraad omschrijft kansen en uitdagingen bij de uitrol van vier innovatieve landbouwpraktijken die samen en elk afzonderlijk kunnen bijdragen aan het vrijwaren van de plantengezondheid in de context van klimaatverandering. Precisielandbouw, veredeling en geïntegreerde gewasbescherming zijn beloftevolle invalshoeken van zo’n best-of-breedstrategie. Ook agro-ecologische praktijken kunnen waardevol zijn om de uitdaging tegemoet te treden, met bijkomende baten voor de basismilieukwaliteit.

Natuurpunt / BBL en Bioforum onthouden zich bij dit advies.

BV OECO onthoudt zich bij het innovatiespoor veredeling en genetica.

Om de vertaalslag van aanbevelingen naar de praktijk te ondersteunen, organiseert de SALV in september 2021 een klimaatadaptatiedialoog met de betrokken overheidsadministraties en kennisinstellingen.

Over het advies ging de adviesraad in dialoog met beleidswerkers en onderzoeksinstellingen. Naast het advies vindt u ook het verslag van dit dialoogmoment op deze pagina.

Foto: perenvuur is een ernstige ziekte die als gevolg van veranderende weersomstandigheden vaker kan voorkomen (bron: KUL)

Contact