Advies strategisch GLB-Plan 2023-2027

advies op vraag
Departement Landbouw en Visserij

De SALV adviseert samen met de Minaraad over de invulling die Vlaanderen wenst te geven aan het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027. Het ontwerp strategisch GLB-plan is zeer omvattend en haakt in op nagenoeg alle thema’s die onder het brede landbouwbeleid te begrijpen zijn. Deze omvattendheid, het beperkte tijdskader waarbinnen de advisering moest voltooid worden, het eigenlijke debat dat binnen de adviesraden laat onder stoom kwam en een fundamenteel andere kijk op sommige thema’s, maken dat voor vele en vaak sleutelaspecten geen consensus onder de raadsorganisaties kon worden bereikt (voorbeelden van zulke thema’s zijn onder meer de definitie actieve landbouwer, verduurzaming en de GLB-bijdrage daaraan, de concrete inzet van instrumenten voor milieuzorg).

De adviesraden zijn het er wel eens over dat er een urgente nood is om het strategisch GLB-plan aan te vullen en af te stemmen met een beter en breder handels-, mededingings- en economisch beleid rond landbouw. Dit moet het ongelijke speelveld aanpakken en evenwichtige relaties binnen de agrovoedingsketen garanderen, zodat het GLB-instrument van de basisinkomenssteun voor duurzaamheid effectief kan zijn (gegeven de daling van het GLB-budget). De raden vragen ook om het strategisch GLB-plan, en de uitvoering ervan, te onderwerpen aan een welzijnstoetsing en binnen het plan een aanpak op te nemen rond welbevinden binnen de landbouwsector. Binnen het ontwerpplan gaat ook weinig aandacht naar het verbinden van landbouw en burger en de publieke affiniteit met landbouw. Volgens de raden kunnen verschillende initiatieven hieraan bijdragen, onder meer het charter ‘Voedsel verbindt boer en burger’ en de Vlaamse voedselstrategie, die er onder meer op gericht is voedselzekerheid te garanderen.

De SALV wil in de toekomende tijd een platform blijven voor transparant overleg waar het debat over en met landbouw kan plaatsgrijpen en waaruit breed gedragen adviezen uit kunnen ontspruiten. De SALV-werking rond de 5 uitdagingen, met de organisatie van toekomstdialogen, workshops en eigenlijke adviesvoorbereiding rond uiteenlopende thema’s in relatie tot landbouw in Vlaanderen, wil daarvoor onder meer een kader bieden.

Samenwerking met
Minaraad

Contact