Advies strategische hoofdlijnen voor Vlaams visserijprogramma 2021-2027

advies op eigen initiatief

De SALV vraagt een visserijprogramma met hefboomdoelstellingen die de richting aanwijzen voor de visserijsector maar dat de sector zelf keuzes laat maken om die doelstellingen te realiseren. Het nieuwe programma moet de sector kansen en stimulansen bieden om onder meer het volgende te bereiken:

  • de vloot moderniseren met het oog op alle aspecten van duurzaamheid;
  • instroom in de sector stimuleren, bijvoorbeeld via een competentiecentrum;
  • verder inzetten op Visserij Verduurzaamt als label tot in de winkeltoog om de duurzaamheid van de Vlaamse visserij tot bij de consument kenbaar te maken;
  • optimaal samenwerken binnen de visserijketen en met ontluikende sectoren zoals aquacultuur op zee;
  • zowel de zeezijde als de landzijde van de visserijketen zijn mee met de ontwikkelingen binnen de sector;
  • kansen benutten die kusttoerisme en kustvisserij kunnen bieden;
  • engagementen opnemen voor de bescherming van het mariene milieu zodat de visserijsector zijn rol als ‘guardian of the sea’ kan versterken.

Het huidige visserijprogramma zit over de helft van zijn looptijd (2014-2020) en de voorbereidingen voor een nieuw Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij zijn gestart. Dit is een uitgelezen kans voor de Technische Werkcommissie Visserij (TWV) van de SALV om strategische hoofdlijnen te formuleren voor het Vlaamse programma 2021-2027.

Al sinds oktober 2018 werkt de TWV toe naar dit advies. Leden van de TWV, de aquacultuursector, ILVO, VLIZ en de provincie West-Vlaanderen werden via een enquête bevraagd. Op 23 januari organiseerde de TWV een workshop samen met IDEA Consult, dat de halfwegevaluatie van het huidige programma verzorgt. De enquête en de workshop reikten vele visies aan voor het toekomstige programma die de basis vormen van dit advies.

Contact