Advies subsidiëring geïntegreerd natuurbeheer

  advies op vraag
  Vlaams minister van Omgeving Natuur en Landbouw
  Joke Schauvliege
  Voorontwerp van besluit betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer

  In 2014 voegde de Vlaamse Regering het Natuur- en het Bosdecreet samen. In dit nieuwe decreet staan geïntegreerd natuurbeheer, instandhoudingsbeleid en de organisatie van regionale landschappen en bosgroepen centraal. Het onderdeel rond geïntegreerd natuurbeheer is nog niet in werking getreden.

  SALV en Minaraad geven nu advies over één van de uitvoeringsbesluiten die het geïntegreerd natuurbeheer in de praktijk moet brengen.

  SALV en Minaraad gaven al advies over het nieuwe natuurdecreet, het besluit natuurbeheerplannen en de criteria geïntegreerd natuurbeheer.

  Administratieve vereenvoudiging: zowel voor de overheid als de rechtsonderhorige. Een van de pijlers van het nieuwe natuurdecreet is administratieve vereenvoudiging. De raden verwijzen naar het SALV-advies over betere regelgeving. In dat advies geeft de SALV aan dat vereenvoudiging van regelgeving niet alleen de administratie ten goede mag komen, maar dat eenvoudige dienstverlening voor de rechtsonderhorigen voorop moet staan.

  De samenhang tussen het decreet en zijn uitvoeringsbesluiten is nog niet duidelijk. De SALV en de Minaraad gaven al verschillende adviezen, maar werden nog niet op de hoogte gebracht van de wijzigingen die al dan niet werden aangebracht. Een integrale beoordeling van het nieuwe decreet en zijn uitvoeringsbesluiten is dus nog niet mogelijk.

  Ken de verhoogde PAS-subsidie toe op basis van een kaart. Naast het gekende landbouwluik bestaat de PAS, de programmatische aanpak stikstof, ook uit een natuurluik: voor die natuurgebieden waar de kritische depositiewaarde voor stikstof overschreden wordt, voorziet het voorliggende besluit een verhoogde subsidie voor herstelbeheer. De nieuwe regelgeving verwijst naar de uitvoering van de PAS die nog niet van kracht is. De raden vragen daarom om een kaart op te maken die de gebieden aanduidt zodat het herstelbeheer toch al kan starten.

  De raden bereikten geen consensus over het al dan niet voorzien van een vergoeding voor waardevermindering veroorzaakt door erfdienstbaarheid bij een type 4 beheersplan. Wie een type 4 beheersplan uitvoert op zijn terrein, maakt van zijn terrein een natuurreservaat met een waardevermindering van het terrein tot gevolg. Landelijk Vlaanderen, Hubertusvereniging Vlaanderen, Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat en Vlaams Agrarisch Centrum vinden een vergoeding daarom wenselijk. Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu zijn geen voorstander van een dergelijke vergoeding.


  Samenwerking met
  Minaraad

  Thema's en trefwoorden