Advies visserij- en aquacultuurprogramma 2023-2027

advies op vraag
Departement Landbouw en Visserij

De SALV apprecieert de betrokkenheid bij de totstandkoming van het visserijprogramma. Niettemin maakte de adviesraad nog enkele aanbevelingen over die voor de visserijsector van groot belang zijn in een unaniem goedgekeurd SALV-advies:

Zorg dat het visserijprogramma de structuur van de kleine Belgische visserijsector, namelijk een sector met een beperkt aantal en doorgaans grote vaartuigen, erkent, zodat de middelen optimaal kunnen ingezet worden voor de toekomst. Ondersteuning voor de gehele vissers-vloot en voor vervangbouw van vaartuigen die het pad kan effenen richting klimaatneutrali-teit moet mogelijk zijn.
  • Betrek de visserijsector in een stimulerend beleid rond de bescherming van mariene biodiver-siteit en milieu.
  • Speel in op de uitdagingen en opportuniteiten die het pad van de visserij- en aquacultuursec-tor kruisen, waaronder brexit, Covid-19, controle- en handhavingskaders, visserijmaatregelen in het Belgisch deel van de Noordzee. De adviesraad brengt ook de nood aan geco├Ârdineerde acties doorheen de volledige visserijketen onder de aandacht met het oog op continu├»teit van de marktbevoorrading.
  • Waak erover dat acties rond visserijgemeenschappen en een kustgebonden aquatische voe-dingswaardeketen de brede mariene voedselproductieketen ten goede komen.
  • De adviesraad herhaalt ook het belang van gedegen marketing en communicatie en planning in dat verband.
  • Contact