Advies visserij-inclusieve ruimtelijke planning op zee

advies op eigen initiatief

Maak werk van een ‘visserij-inclusief ruimte-ontwerp’ dat traditionele ruimtegebruikers op zee insluit met het oog op win-wins. Meervoudig gebruik laat verschillende functies toe op één locatie. Voor de SALV is ook co-existentie een belangrijke piste. Dat is een optimale ruimtelijke inplanting van gebruikszones (waaronder zones voor energiewinning) die waardevolle visgronden en kwetsbare zones binnen het mariene milieu maximaal ontziet. Zulk visserij-inclusief ruimte-ontwerp kan bijdragen aan meer investeringszekerheid voor visserijbedrijven op langere termijn. De adviesraad schuift enkele pistes naar voren om co-existentie met visserij en meervoudig ruimtegebruik vorm te geven:

  • Erken de visserijsector als volwaardige partner bij ruimtelijke planning en bij de uitrol van projecten met ruimtelijke impact.
  • Faciliteer als overheid het overleg tussen sectoren aangaande ruimtegebruik op zee.
  • Bepleit co-existentie en meervoudig ruimtegebruik op internationaal niveau.
  • Garandeer een slimme plaatsing van nieuwe gebruikszones die co-existentie met visserij en meervoudig ruimtegebruik mogelijk maakt.
  • Neem in de concessies voor gebruikszones maatregelen op die meervoudig ruimtegebruik kunnen stimuleren, rekening houdend met de draagkracht van het marien milieu.
  • Richt gebruikszones ook op vlak van financiering en verzekering op co-existentie en meervoudig ruimtegebruik.
  • Bouw een billijke verdeling van baten en lasten in bij de planning en uitvoering van projecten op zee.
  • Benut het moment van de ontmanteling van windparken van de eerste generatie voor een heroriëntatie richting meervoudig ruimtegebruik en een billijke verdeling van baten en lasten.

Contact