Advies VLAREM monitoring AEA stallen en afstandsregels pluimveestallen

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir

De SALV vindt het goed dat het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van VLAREM een tijdspad tot eind 2025 voorziet om elektronische monitoring op bestaande ammoniakemissiearme (AEA) stalsystemen uit te bouwen (zoals in het Luchtbeleidsplan 2030 is opgenomen). Zulke monitoring was reeds verplicht voor nieuwe luchtwassers en wordt met dit besluit uitgebreid naar bestaande luchtwasinstallaties.

Het is ook positief dat de rechtszekerheid voor betrokken pluimveebedrijven blijft gegarandeerd  wanneer onwettige afstandsregels worden teruggeschroefd. De Raad van State oordeelde dat een eerdere versoepeling van afstandsregels voor pluimveestallen strijdig is met het standstill-beginsel inzake milieubescherming en dus onwettig. Het voorliggende besluit stelt de oorspronkelijke afstandsregels terug in. Het is belangrijk dat er rechtszekerheid is en blijft voor pluimveebedrijven die een vergunning kregen op basis van de afstandsregels die nu worden herroepen. Ook in het kader van een hernieuwing van de vergunning mogen deze bedrijven geen nadeel ondervinden van de gewijzigde afstandsregels. 

Contact