Advies voorontwerp bestuursdecreet

advies op vraag
Geert Bourgeois

Het bestuursdecreet kent zijn oorsprong in een Groenboek Bestuur, een document waarover de SALV in 2016 heeft geadviseerd. Het bevat generieke bepalingen die betrekking hebben op de relatie tussen burger en overheid enerzijds en op de organisatie en werking van de overheidsinstanties anderzijds. Het bestuursdecreet omvat op zich geen landbouwelementen maar coördineert bestaande decreten waaronder ook het decreet van 2003 over de oprichting van de strategische adviesraden.

De SALV onderschrijft de doelstellingen van het bestuursdecreet. Door twaalf decreten te vereenvoudigen en te coördineren tot één bestuursdecreet wordt de dienstverlening van de overheid kwaliteitsvoller en de interne werking efficiënter.

De raad waardeert dat het voorontwerp van decreet de positie strategische adviesraden helder weergeeft in het landschap van Vlaamse adviesorganen.

De SALV is tevreden dat strategische advisering decretaal verankerd blijft en stelt vast dat een aantal elementen uit het advies over het Groenboek Bestuur werden opgenomen in het ontwerp van decreet. Door bijvoorbeeld decretaal op te nemen dat advisering over groen- of witboeken tot de opdrachten behoort, wordt tegemoetgekomen aan de vraag van de SALV dat advisering op het juiste moment gegeven moet worden en dat is niet ‘as such’ vroeg of laat in de besluitvorming’.

De raad verwelkomt tenslotte dat adviesraden onderling mogen samenwerken en open consultaties organiseren ter voorbereiding van een advies.