Advies voorontwerp voorkeursbesluit-nieuwe zeesluis Zeebrugge

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit Openbare Werken Vlaamse Rand Toerisme en Dierenwelzijn
Ben Weyts

De SALV vraagt garanties voor de visserijcluster en voor de landbouwactiviteiten in de omgeving bij de verdere uitwerking en uitvoering van het Complex Project Zeebrugge. Dat project regisseert op de Visartsite de bouw van een nieuwe zeesluis.

In navolging van het advies van 24 november 2016 onderkent de SALV de noodzakelijkheid van een alternatief die het tijdelijk uitvallen of buiten gebruik stellen van de P. Vandammesluis kan opvangen en waardeert dat er een eenduidige keuze naar voren wordt geschoven. De raad formuleert evenwel enkele technische randvoorwaarden.

Met deze randvoorwaarden bepleit de raad dat tijdens de duur van de werkzaamheden alsook daarna de visveiling en de volledige visserijcluster optimaal kunnen blijven functioneren.

Specifiek met betrekking tot het garanderen van landbouwactiviteiten in de omgeving van de sluis vraagt de raad om een nauwgezette opvolging van het peilbeheer en adequate drainage zodat tijdens en na de verdere werkzaamheden een verwaarloosbare impact door verzilting daadwerkelijk kan worden gegarandeerd.

Ten slotte strekt het volgens de raad tot aanbeveling om betrokken actoren die door het betreffende complexe project in hun activiteiten worden getroffen doorheen de looptijd van een complex project zo snel mogelijk rechtszekerheid te bieden.

Contact