Advies wijzigingen waterwetgeving

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen in de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018

Vlaanderen moet tijdig werk maken van de omzetting van de Europese Verordening over het hergebruik van water. Dat stellen de Minaraad, de SERV en de SALV in een gezamenlijk advies op vraag van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir over diverse wijzigingen in de waterwetgeving. Er is evenwel ook nood aan een grondig debat over de reikwijdte, de gevolgen en de meerwaarde van de voorstellen voor een bredere scope dan die Verordening.

In hetzelfde advies herhalen de raden hun steun voor de informatieplicht en de watertoets. Ze steunen de voorgestelde decreetswijzigingen, mits het onderscheid tussen ‘mogelijk’ en ‘effectief’ overstromingsgevoelig gebied vervangen wordt door het meer gedifferentieerde systeem dat hen werd toegelicht. De raden steunen de ambitie om de kans op overstromingen zo goed mogelijk in beeld te brengen. Ze bevelen aan om een goed uitgewerkte duiding op te zetten bij de wijzigingen, gericht op zowel doelgroepen als het grote publiek. De raden vragen een voorafgaand overleg waarin verdere duiding wordt gegeven bij een aantal keuzes en formuleren enkele aanbevelingen over de bredere doorwerking van deze kaarten. De raden gaan ten slotte in op de implementatie van het Wezer-arrest.

Samenwerking met
SERV
Minaraad

Contact