Briefadvies Complex Project Kanaal Kortrijk-Bossuit

advies op vraag
De Vlaamse Waterweg nv

De hertekening van de waterinfrastructuur moet de lokale landbouw en natuur weerbaarder maken tegen de effecten van klimaatverandering. Dat besluit de SALV unaniem in zijn advies over de alternatievenonderzoeksnota van het Complex Project Kanaal Kortrijk-Bossuit. Er is onderzoek nodig naar de mogelijkheden voor de aanleg van adaptatiegerichte watervoorzieningen voor de landbouwsector, zonder aandacht te verliezen voor de nood aan water voor natte natuur. Dat kan aansluiten bij de maatregelen en betrokken actoren die het Actieplan Water voor de Land- en Tuinbouw 2019-2023 vormgeven. De vele landbouwbedrijven in de regio stonden de afgelopen jaren al vaak onder (zware) druk door desastreuze droogte. Meer dan waarschijnlijk zullen dergelijke rampen door de klimaatverandering nog vaker voorkomen.

De SALV vraagt ook om de mogelijke effecten van gewijzigde (grond- en oppervlakte) waterhuishouding op de landbouw te onderzoeken. De raad is bezorgd om de gevolgen voor de grondwatertafel en de captatiemogelijkheden in het kanaal, de Leie en de Schelde.

Ten slotte vraagt de adviesraad om de totale inname van open ruimte te kwantificeren en zoveel als mogelijk te beperken en om de bepalingen uit de Habitatrichtlijn correct toe te passen.

Contact