Briefadvies decreet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

advies op vraag
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Inburgering Wonen Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
Liesbeth Homans
SALV vraagt sensibiliseringscampagne voor nieuwe regels gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van het Europees Parlement en de Europese Raad uit 2016 gaat over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens. Deze verordening, ook gekend als GDPR (Global Data Protection Regulation) vervangt een Europese databeschermingsrichtlijn uit 1995 en is van toepassing vanaf 25 mei 2018.

Om de Vlaamse regelgeving tijdig aan te passen aan de AVG, heeft een juridische werkgroep deze regelgeving gescreend en werden de wijzigingen opgenomen in een ontwerpdecreet.

In zijn advies stelt de SALV vast dat de bestaande landbouwregelgeving slechts beperkt moet worden aangepast.

Daarnaast merkt de raad op dat de Europese Commissie een stappenplan heeft opgesteld. Een eerste stap zet daarbij in op bewustmaking en het feit dat op 25 mei 2018 nieuwe maatregelen van kracht worden. De SALV vraagt om in dit kader een sensibiliseringscampagne op te zetten. Die moet land- en tuinbouwers die over persoonsgegevens beschikken, aanzetten hier voorzichtig mee om te gaan.