Briefadvies programmadecreet begroting 2021

advies op vraag
Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
Matthias Diependaele

Het voorontwerp van Programmadecreet bij de begroting 2021 voegt kostenefficiëntie toe als leidend principe aan het bestedingskader van het Klimaatfonds. De SALV waardeert dat dit principe ingebouwd zal worden in de cofinanciering van projecten die doelstellingen inzake broeikasgasreductie en landgebruik vooropstellen (LULUCF).

Koolstofvastlegging in landbouwbodems is kostenefficiënt en heeft veel potentieel. Deze praktijken hebben bovendien een positieve invloed op onder andere de bodemwaterhuishouding, biodiversiteit en erosie. Het vooropgestelde bestedingskader lijkt geen rekening te houden met deze bijkomende relevante maatschappelijke baten. De SALV vraagt om deze beleidskeuze te verduidelijken.

De adviesraad wil ook tijdig betrokken worden bij het aangekondigde uitvoeringsbesluit dat de Vlaamse Regering hierover voorbereidt.

Natuurpunt en BBL onthouden zich bij dit spoedadvies wegens de te beperkte adviestermijn.

Contact