Briefadvies tussennota Complex Project Havengebied Antwerpen

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit Openbare Werken Vlaamse Rand Toerisme en Dierenwelzijn
Ben Weyts

De havenontwikkeling in Antwerpen moet de bestaande landbouwoppervlakte zo veel mogelijk in ere houden. Dat zegt de SALV in zijn advies over het negende onderzoeksalternatief rond de ontwikkeling van meer containercapaciteit in Antwerpen. Volgens de adviesraad moet de maximale bescherming van het landbouwareaal een doorslaggevend argument zijn bij de keuze tussen de verschillende alternatieven en bij de uitwerking van het gekozen voorkeursalternatief.

De overheid verschaft  onvoldoende duidelijkheid over de ruimte-inname van de landbouwgronden. Die vaststelling geldt voor alle onderzoeksalternatieven volgens de SALV. De raad vraagt dan ook om meer duidelijkheid over zowel de directe als de indirecte ruimte-inname van landbouwgronden, bijvoorbeeld via natuurcompensaties die voor de ontwikkeling gevraagd worden. De SALV meent dat het beleid de impact op de landbouwsector tot een minimum kan herleiden zonder in te boeten op de te realiseren natuurwaarden.

Ook de samenhang van het complex project met de bredere havenontwikkeling vraagt om verduidelijking. Bij aanvang van het planningsproces situeerde het complex project zich nog in het grotere geheel van toen voorliggende GRUP’s (‘Afbakening zeehavengebied Antwerpen’ en ‘Havenontwikkeling Linkerscheldeoever’). Intussen werd een groot deel van die GRUP’s vernietigd door de Raad van State. De SALV adviseert het beleid om de samenhang met de uitvoeringsplannen beter in beeld te brengen vooraleer besluiten te nemen. Want de keuzes die in het complex project moeten worden gemaakt, kunnen niet losgezien worden van die bredere context.

Contact